Gündem
Anasayfa » TİCARET HUKUKU » Tasarrufun iptali davası- Tüzel kişilik perdesinin aralanması

Tasarrufun iptali davası- Tüzel kişilik perdesinin aralanması

Tasarrufun iptali davası- Tüzel kişilik perdesinin aralanması

Tasarrufun iptali davası- Tüzel kişilik perdesinin aralanması

ÖZET :

  • Davacının alacaklı olarak eldeki davayı açmakta hukuki menfaati bulunduğundan mahkemece tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisinden de yararlanılarak taraf delillerinin toplanması, borçlu ve …’a ait olan …Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firması arasında maddi ve hukuki organik bağ bulunup bulunmadığı, muvazaalı işlem ve nam-ı müstear olarak yapılan işlem olup olmadığı belirlenmelidir.
  • Bu durumda; mahkemece yapılması gereken iş öncelikle, davalı …’a ait olan … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasının ilk kuruluşundan günümüze değin ortakları ile faaliyet adreslerini, hisse devirlerini gösterir ticaret sicil kayıt örneklerini, ticari defterlerini getirtmek olmalıdır.
  • Bu belgelerin getirtilip incelenmesinden sonra, alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı işlemler yapılıp yapılmadığı değerlendirilmeli, bu yapılırken davacının alacağının hüküm altına alındığı davanın açılış tarihi boşanma tarihi de gözönünde tutularak gerekirse borçlu ile birlikte davalı …’ın … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasının ticaret sicil kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmalıdır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

2018/4496 E. , 2020/2972 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 05.06.2018 Salı günü taraflardan gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra eksiklik nedeniyle mahkemesine iade edilen dosya eksiklik tamamlanıp tekrar gelmekle, incelendi, gereği düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili; davacının alacaklısı olduğu Bandırma 1.İcra Müdürlüğü’nün 2013/3523 sayılı dosyasında borçlu …’ın, davalı …’ın eşi olduğunu, davalı …’nin vinç imalatı işyerinin sahibi olup, davalı …’ın davalı eşi …’nin yanında işçi olarak gösterildiğini, gerçekte davalı …’ın bu işyerinin sahibi olduğunu, davalı …’ın alacaklılarından kurtulmak için işyerini davalı eşine devrettiğini ve aralarındaki tüm işlemlerin muvazaalı olduğunu, davalı … borçlu olduğu İzmir 17.İcra Müdürlüğünün 2012/5072 sayılı takip dosyasında alacaklısının … olduğunu, davalılar … ve … arasındaki işlemlerin muvazaa nedeni ile iptali talebi ile İzmir 17.İcra Müdürlüğünün 2012/5072 sayılı takip dosyasındaki alacağın davalı …’ye ödenmemesine yönelik ihtiyati tedbir konulması, cebri icra yoluyla alacağın tahsiline yetki verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. vekili; davanın yersiz olduğunu ve müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı … vekili; müvekkili ile davalı eşi …’ın boşandıklarını, … ile … AŞ’nin
uzlaşma ile aralarındaki borç-alacak ilişkisini tamamladıklarını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Davalı … vekili; müvekkiline yüklenen alacaktan müvekkilinin sorumlu olmadığını, müvekkilinin eşinin işyerinde bir müddet sigortalı olarak çalıştığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; borçlunun davalılardan … olup, diğer davalı …’nin, …’ın boşanmış eşi olduğu, işyeri ruhsatının … adına olup, diğer davalı … Su Ürünleri San. ve Tic. AŞ ile sözleşme yapan, vinç yapımını üstlenen davalı …’nin işyeri olup, …’ın herhangi bir alacağının bulunmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava; davalı …’ın şirketinin muvazaalı olarak eski eşi davalı borçlu … tarafından yönetildiği ve …’ın diğer davalı şirketten alacakları nedeniyle başlattığı icra takibindeki alacağın …’a değil davacı alacaklıya ödenmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmişse de yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli değildir.
Davacı vekili; davalı borçlu …’ın vinç imalat işi yaptığını, ancak mal kaçırmak için vinç imalatı işi yapan şirketini eşi … adına gösterdiğini, aslında bu şirketin borçlu … tarafından yönetildiğini, yapılan işlerin … tarafından yapıldığını belirterek bu muvazaalı işlemler nedeniyle gerçekte davalı borçlu …’a ait olan … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasının da borçlardan sorumlu tutulmasını talep etmiştir.
Davacının alacaklı olarak eldeki davayı açmakta hukuki menfaati bulunduğundan mahkemece tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisinden de yararlanılarak taraf delillerinin toplanması, borçlu ve …’a ait olan …Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firması arasında maddi ve hukuki organik bağ bulunup bulunmadığı, muvazaalı işlem ve nam-ı müstear olarak yapılan işlem olup olmadığı belirlenmelidir.
Bu durumda; mahkemece yapılması gereken iş öncelikle, davalı …’a ait olan … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasının ilk kuruluşundan günümüze
değin ortakları ile faaliyet adreslerini, hisse devirlerini gösterir ticaret sicil kayıt örneklerini, ticari defterlerini getirtmek olmalıdır.
Bu belgelerin getirtilip incelenmesinden sonra, alacaklıdan mal kaçırmak için muvazaalı işlemler yapılıp yapılmadığı değerlendirilmeli, bu yapılırken davacının alacağının hüküm altına alındığı davanın açılış tarihi boşanma tarihi de gözönünde tutularak gerekirse borçlu ile birlikte davalı …’ın … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasının ticaret sicil kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmalı, dosya kapsamından davalı … Su Ürn. San. ve Tic. A.Ş.’den alacaklı konumunda bulunan … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasının davalı …’a ait olduğu, davalı … ile davalı borçlu …’ın boşanmış eş olduğu, anlaşıldığından davalı borçlu … tarafından; … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasına para aktarılıp aktarılmadığı, para alışverişi bulunup bulunmadığı, aktarılmış ise tarihlerinin ne olduğu, davalı borçlu …’ın … Hidrolik İş Makineleri İmalat Tamir ve Bakım firmasının gizli ortağı ya da yöneticisi durumunda olup olmadığı konularında ayrıntılı, denetime elverişli uzman bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunmayan davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 01/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir