Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Boşanma Karşı Davaya Cevap Dilekçe Örneği

Boşanma Karşı Davaya Cevap Dilekçe Örneği

Boşanma Karşı Davaya Cevap Dilekçe Örneği

BOŞANMA HUKUKU SORU-CEVAP

➡️ Yargıtay Kararları Işığında Boşanma Davasında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

➡️ Boşanma Davaları Hakkında  10 Popüler Soru ve Cevabı!

➡️ Boşanma Davaları Hakkında 10 Popüler Soru ve Cevabı – 2

……….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Dosya No : 2020/…………. E.
Cevap veren Davacı-
Karşı Davalı : ………………

Vekilleri : Av. ……………….. (Adres antettedir.)

Davalı- Karşı Davacı : ………………
Vekili : Av. …………………

Konu : Davalı-Karşı davacı tarafından açılan karşı dava dilekçesine karşı cevap ve esasa dair beyanlarımızı içerir.
Açıklamalar :
Davalı- Karşı davacı tarafından ikame olunan dava dilekçesine karşı süresi içinde cevaplarımızı sunuyoruz. Dava haksız ve hukuka aykırı olup; reddi gerekmektedir. Şöyle ki;
Davalı-Karşı davacı, müvekkilin a……………….. hastalığından dolayı tedavi görmüş olduğunu ve buna ilişkin tıbbi raporlar mevcut olduğunu belirtmiştir. Davalı-karşı davacının dava dosyasına sunmuş olduğu raporlarda da görüleceği üzere müvekkil hakkında anksiyete bozukluğuna ilişkin bir teşhisin olmadığı görülecektir. Davalı-Karşı davacının sunmuş olduğu …………… tarihli muayene raporuna bakılmış olduğunda; müvekkil hakkında …………..bozukluğunun tanımlanamamış olduğu görülecektir. Davalı-Karşı davacının iddiası asılsız olup sayın mahkemeniz nezdinde müvekkil hakkında olumsuz kanaat oluşturmak amaçlıdır.
Davalı kocanın bağımsız müşterek konut belirlememesinden dolayı evliliğin ……………. ayında davalı eş ile müvekkile davalının ailesiyle beraber oturmuştur. Davacı-Karşı davalı müvekkil …………… davalı- karşı davacı kocanın ailesi ile birlikte, ayrı bir aile konutu olmaksızın kalmıştır. Davalı-karşı davacı, müvekkilin huzursuzluk çıkararak ayrı eve çıkılmasını istediğini belirtmiştir. Davacı-karşı davalı müvekkil, kocasına ve ailesine karşı gayet olumlu davranmış ve müvekkil …………. boyunca kocasının ailesi ile birlikte aynı evde kalmıştır. ………… ay gibi uzun bir süre ayrı bir aile konutu olmaksızın kocasının ailesi ile birlikte kalan müvekkilin ayrı bir aile konutu istemesi normal bir davranış olup; müvekkile yönelik bir kusur gibi atfedilmesi hakkaniyete uygun değildir.
Davalı-Karşı davacı, müvekkilin sinirli, asabi bir yapısının olduğunu ve gelişen bir olay sonucunda pencereden atlamak istediğini belirtmiştir. Müvekkilin pencereden atlamak istemesi söz konusu değildir. Dava dilekçemizde davalı kocanın müvekkil davacı …………………şiddet uygulamış olduğunu ve vücudunda morluklar olduğunu belirtmiştik. Davalı koca, uygulamış olduğu şiddetin …….. pencereden atlamasına engel olmak istediği sırada olduğunu belirtmiştir. Halbuki davalı koca, davacı müvekkil ……………. sürekli olarak psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Davalı-Karşı davacı kocanın, müvekkilin maruz kaldığı şiddet ve vücudundaki morluklar hakkında yukarıda bahsetmiş olduğumuz argümanı ortaya koyması hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı-karşı davacı koca, müvekkile psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır ve buna bağlı olarak müvekkilin vücudunda darp izleri oluşmuştur.
Davacı müvekkilin maruz kaldığı şiddete çevresindeki birçok kişi de tanıklık etmiştir. Davacı eşin uygulamış olduğu fiziksel şiddet esnasında komşular gelerek uyarmışlar ve davacı müvekkileyi davalının elinden kurtarmışlardır. Ayrıca davacı müvekkilenin anne ve babası da davalı eşin uygulamış olduğu şiddete tanıklık etmişlerdir. Davalının uygulamış olduğu şiddet sonucu davacı müvekkilenin bedeninde oluşan darp izlerini davacının anne ve babası görmüşlerdir. Davalı-Karşı davacı kocanın, müvekkilin şiddet eğiliminde olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. (Tanık anlatımları)
Davalı-karşı davacı eş, çocuk istemediği hususunu reddetmiştir. Davalı kocanın çocuk konusundaki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkil çocuklarının olması için tedaviye başlamış ve tedaviden sonra çocuklarının olduğunu öğrendikten sonra, ……………….. için baskı uygulamıştır.
Davalı-karşı davacı, müvekkilin kıskanç bir kişiliğe sahip olduğunu, müvekkilin özel yaşamına müdahale ettiğini, serbest zaman geçiremediğini belirtmiştir. Tüm bu hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilin, davalı karşı davacının yaşamına müdahale etmesi, onu kıskanması söz konusu değildir.
Sonuç olarak davacı-karşı davalı müvekkil, evlilik birliğinin sarsılmasında tamamen kusursuzdur. Davalı-karşı davacı, evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurludur. Evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurlu olan davalı-karşı davacının davasının ve tazminat taleplerinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;
• Davalı-karşı davacının açmış olduğu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın ve tüm taleplerinin reddine,
• Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı-karşı davacıya yükletilmesine karar verilmesini davacı-karşı davalı vekili olarak talep eder, saygılar sunarız. 05.01.2021 Davacı-Karşı Davalı Vekilleri Av. ……………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir