Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Ticaret Mahkemesi Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

Ticaret Mahkemesi Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

……… 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Dosya No            : 2022/….. Es.

 

Cevaba Cevap Veren

Davacı               : ……….

 

Vekilleri             : Av. ………..

                             & Av. ……………..

                             (Adres antettedir.)

 

Davalı                : ………………..

 

Vekilleri             : Av. …………

                             Adr: …………………..

 

Konu                 : Davalı tarafın hukuka ve gerçeğe aykırı cevaplarına karşı cevaplarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

         Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davamızda, davalı tarafın hukuka ve gerçeğe aykırı beyanlar içerir ………….. tarihli dilekçesine karşı cevaba cevap dilekçemizi süresi içinde sunuyoruz. Davalı tarafın cevap dilekçesiyle ileri sürdüğü tüm iddialar mesnetsizdir.

         Müvekkil ile davalı taraf arasında akdedilen sözleşme, bizzat davalı tarafından cevap dilekçesi ile ikrar edilmiştir. Davalı tarafın ……………… tarihli cevap dilekçesindeki “Davacı ile yapılan sözleşme gereği müvekkil süresi içinde edimini yerine getirmiştir.” cümlesi de bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Müvekkil ile davalı arasında ……………….. tarihinde çocuk parkı ürünlerinin satın alınması konulu satım sözleşmesi akdedilmiştir. Davalı taraf da, sözleşmenin varlığını ikrar etmiş; ancak haksız ve gerçeğe aykırı şekilde sözleşme konusu edimlerini yerine getirdiğini beyan etmiştir. Ancak davalının bu yöndeki iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Davalı taraf, satım sözleşmesi ile yüklendiği edimleri yerine getirmemiş; hatta bu durum müvekkil nezdinde sözleşmeden haklı nedenle dönme gerekliliğini doğurmuştur. Bu noktada davalı tarafın sözleşmeden kaynaklanan edimleri yerine getirdiği yönündeki iddialarını ispatlamak üzere kanuni yükümlülükleri bulunmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 190.maddesinde “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” hükmü yer almakta; edimleri yerine getirdiğini iddia eden davalıyı, bu iddialarını ispatla mükellef kılmaktadır.

         Kaldı ki davalı ispat külfetini yerine getirememek bir yana, cevap dilekçesi içerisinde çelişkili beyanlar kullanmıştır. Davalı önce “edimi yerine getirdiğini” beyan etmişdaha sonra “ürünlerin hazır olduğunu beyan ettiklerini ancak müvekkilin ürünleri teslim almaktan imtina ettiğini” ifade etmiştir. Davalı tarafın bu iddiası gerçek dışıdır. TARAFLAR ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME UYARINCA, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN TÜM NAKLİYESİ DAVALI TARAFA YÜKLENMİŞTİR. 

         Ayrıca sözleşmenin düzenlenme tarihi ………., müvekkilin haklı nedenle sözleşmeden dönmeye yönelik ihtarname tarihi ………..’tür. Sözleşme konusu mallar; sadece montajının yapılması gereken çocuk parkı ürünleri olup; sözleşme tarihinden yaklaşık iki buçuk ay sonrasında bile bu ürünlerin henüz müvekkile teslim edilmemiş olması davalı tarafın makul bir sürede teslim şartını ihlal ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Söz uzun süre zarfında davalı tarafça ilgili ürünlerin teslimine ilişkin hiçbir girişimde bulunulmadığından; müvekkil de bu zamandan sonra davalının borcunu ifa etmesi kendi açısından hiçbir yarar sağlamayacağından, müşteri yoğunluğunun bulunduğu yaz sezonu bitmek üzere olduğundan, davalının borcunu ifa etmesi kendi açısından artık hiçbir yarar sağlamayacağından ve sözleşmenin akdedildiği tarihten bu yana aradan geçen uzun süreye rağmen ürünler teslim edilmediğinden; davalı firmaya ………….. 9. Noterliği ………….tarih ve …………….. yevmiye numaralı ihtarname çekerek aradaki mevcut sözleşmeden  TBK m. 125/fıkra son gereği haklı nedenle döndüğünü bildirmiştir.

         Bu nedenle davalının, hukuka ve gerçeğe aykırı şekilde ileri sürdüğü, herhangi bir ispat imkanı bulunmayan ve bu yönde herhangi bir kanıt ileri sürülemeyen iddialarına Sayın Mahkemenizce riayet edilmeyerek; davalı tarafın sözleşmeden doğan edim yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespiti ile haklı davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

        

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

 

  • Haklı davamızın kabulü ile …………… Şubesi – Seri No:…………. – Keşide Yeri: ……… –  Tarihi:………… – Bedel:7.000,00-TL, …………. Şubesi – Seri No:A………- Keşide Yeri: ……… –  Tarihi:……….– Bedel:0.000,00-TL çeklerden dolayı borçlu olmadığımızın tespitine karar verilmesini,
  • Davalı firmanın haksız olarak almış olduğu 000,00-TL’nin(………… tarihinde bankadan havale yoluyla ödenmiştir.) ve 0000,00-TL’nin (satım bedelinin bir kısmı olarak verilen ………… Şubesi – Seri No:……….. – Keşide Yeri: K…………….–  Tarihi:………. içerikli çek davalı tarafça ...…. tarihinde tahsil edilmiştir.) ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek avans faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline,

 

  • Haksız ve kötü niyetli davalı aleyhine %40’tan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine,

 

  • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. ……………

                                                     

                                                                           Davacı

                                                                  . ……

                                                                   Vekilleri

                                                               Av. …………..


 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir