Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Bahşiş ücretin eki olmayıp ücretin kendisi mahiyetinde olduğundan fazla çalışma ücretine bahşişler de eklenmeli buna göre saat ücreti belirlenmek suretiyle hesaplama yapılmalıdır.

Bahşiş ücretin eki olmayıp ücretin kendisi mahiyetinde olduğundan fazla çalışma ücretine bahşişler de eklenmeli buna göre saat ücreti belirlenmek suretiyle hesaplama yapılmalıdır.

  • ÖZET;
  • Fazla çalışma ücreti hesabında esas alınacak ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı işçiye ödenen garanti ücret rakamı olan asgari ücret esas alınarak hesaplamaya gidilmiştir
  • Davacı işçi işyerinde garson(barmen) sıfatıyla çalışmış olup bahşiş aldığı dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
  • Hükme esas alınan bilirkişi raporunda bahşiş adı altında fazla çalışmanın zamsız kısmının karşılandığı belirtilerek hesaplama %150 zamlı ücret yerine %50 zam kısmına göre yapılmıştır.
  • Hesap bu yönüyle yerinde ise de bahşiş ücretin eki olmayıp ücretin kendisi mahiyetinde olduğundan fazla çalışma ücretine bahşişler de eklenmeli buna göre saat ücreti belirlenmek suretiyle hesaplamaya gidilmelidir

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi        

 2016/2297 E.  ,  2019/11825 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacının 15.06.1996-03.11.2014 tarihleri arasında davalı işyerinde barmen olarak çalıştığını, haklı neden olmadan davacının iş sözleşmesinin sona erdirildiğini, davacının son maaşının 1.200,00 TL net, 1.565,00 TL/brüt olduğunu, haftada 300,00 TL bahşiş olduğunu, davacının haftada 6 gün 14:00-01:00/02:00 saatleri arasında çalıştığını, haftada 3 gün 09:00 da işe başladığını 01:00/02:00 saatlerine kadar çalıştığını, davacının … Sendikası üyesi olduğunu, davacının yıllık izinlerini kullanmadığını, resmi tatillerde çalıştığını iddia ederek ve fazlaya dair haklarını saklı tutarak; yıllık izin alacağı 1.000,00 TL, fazla mesai ücret alacağı 25.000,00 TL, bayram ve genel tatil ücret alacağı 1.000,00 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının alacaklarının zamanaşımına uğradığını, bahşişlerin işverenin denetimi ve bilgisi dışında olduğu için göz önüne alınamayacağını, davacının fazla mesai yapmadığını, yapması durumunda fazla mesai alacağının ödendiğini veya izin olarak kullandırıldığını, resmi tatilde çalışması durumunda alacağının ödendiğini veya izin olarak kullandırıldığını, yıllık izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Fazla çalışma ücreti hesabında esas alınacak ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı işçiye ödenen garanti ücret rakamı olan asgari ücret esas alınarak hesaplamaya gidilmiştir
Davacı işçi işyerinde garson(barmen) sıfatıyla çalışmış olup bahşiş aldığı dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda bahşiş adı altında fazla çalışmanın zamsız kısmının karşılandığı belirtilerek hesaplama %150 zamlı ücret yerine %50 zam kısmına göre yapılmıştır. Hesap bu yönüyle yerinde ise de bahşiş ücretin eki olmayıp ücretin kendisi mahiyetinde olduğundan fazla çalışma ücretine bahşişler de eklenmeli buna göre saat ücreti belirlenmek suretiyle hesaplamaya gidilmelidir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir