✏️ Bilirkişi Raporuna İtiraz ve İtiraz Süresi
✏️ Alınan bilirkişi raporu ile uzman görüşü arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmesi gerekir.
✏️ YHGK: Bir tarafın bilirkişi raporuna itiraz etmemesi ile, bilirkişi raporuna itiraz eden taraf lehine usulî kazanılmış hak doğar.
✏️ Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Esas Hakkında Beyan Dilekçe Örneği
✏️ Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği
✏️ İcra Hukuk Mahkemesi- Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

Dosya No : 2017/650 Es.

Davacı : ……..

Vekili : Av. ………………..

(Adres antettedir.)

 

Davalılar : 1-) ……..

2-) …………..

 3-) ………………Sigorta A.Ş.

 

Konu : 15.08.2018 tarihli aktüerya hesap raporuna itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar :

Yukarıda esas numarası belirtilen Sayın Mahkemeniz nezdindeki dava dosyası kapsamında aldırılan 15.08.2018 tarihli aktüerya hesap raporu yanlış tespit ve hesaplama hataları içermekte olup; tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

1-) Müvekkilin Tazminat Hesabına Esas Düzenli ve Sürekli Gelirinin Tespitine Yönelik İtirazlarımız:

Öncelikle Sayın Bilirkişi, 01.06.2015 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.5.b-c maddesi ile ekinde yer alan EK-3′ ün 5. maddesi gereğince sürekli sakatlık teminatı hesabında sakat kalan kişinin vergilendirilmiş gelirinin dikkate alınacağı, vergilendirilmiş gelir tutarı için herhangi bir belge sunulamaması durumunda hesaplamanın asgari ücret kullanılarak yapılacağı şeklinde hesaplama tarz ve yöntemi gösterildiğini, müvekkilin 2014 yılı ve 2015 yılı yıllık gelir beyannameleri karlarının yıllık net asgari ücret tutarlarından aşağıda kaldığını belirterek; müvekkilin hesaplamaya esas kaza tarihideki düzenli ve sürekli gelirini aylık asgari brüt ücret olarak kabul etmiş ve tüm hesaplamaları asgari ücret üzerinden yapmıştır. Ancak dayanak genel şart maddesi, “Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır.” lafzına sahip BK 55. maddesine, tazminat hukukunun genel ilkelerine ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına aykırıdır.

Vergi kamu düzeni ile ilgili olup, davacının gelirini düşük göstermesi ve ya gerçeğe aykırı beyanname vermesi vergi mevzuatını ilgilendirir, kazanç kaybının hesabında dikkate alınmaz(11. HD. 27.06.1986,3111-3213).

Davacıların vergi yükümlüsü olarak tuttukları defterler ve vergi beyannamelerinde gösterdikleri kazançların zarar hesabında esas alınması ve davacıların oradaki beyanlarıyla bağlı sayılarak zararın hesabı, tazminat hukuku ilkeleriyle bağdaştırılamaz(HGK. 21.03.1990, 4-67 E. 197 K.).

Müvekkil ………………….., araç bakım-tamir ve servis hizmetlerinin yürütüldüğü ……………. OTOMOTİV’ in (tüzel kişiliği olmayıp şahıs şirketidir) sahibidir. Müvekkilin sahibi olduğu işyeri bünyesinde 7-8 sigortalı işçi çalışmaktadır. Bu hususlara ve müvekkilin elde etmiş olduğu gelire ilişkin fatura ve belge örnekleri tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulmuştur. Yanında sigortalı 7-8 işçi çalıştıran bir serbest meslek erbabının sırf vergi dairesi kayıltarında kazancını az gösteriyor diye hesaplamaya esas kazancının asgari ücret olarak kabul edilmesi ve buna göre hesaplama yapılması BK 55. maddesine, tazminat hukukunun genel ilkelerine ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına açıkça aykırıdır ve tarafımızca kabulü mümkün değildir. Tazminat hukukunda hesaplamaya esas aylık kazancın belirlenmesinde temel kıstas gerçek kazancın belirlenmesidir. Yanında 7-8 işçi çalıştıran serbest meslek erbabı müvekkilin hesaplamaya esas aylık düzenli ve sürekli gelirinin asgari ücretin en az iki buçuk katı olarak kabul edilmesi ve buna göre hesaplama yapılması gerekmektedir.

2-) Hesaplama Tarz ve Yöntemine İlişkin İtirazlarımız:

Sayın Bilirkişi, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’ nın 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girdiğini, ZMMS trafik poliçesinin 03.10.2015 tarihinde düzenlendiğini, davaya konu trafik kazasının ise 24.11.2015 tarihinde meydana geldiğini belirterek TRH-2010 , 1,8 teknik faiz ve devre başı ödemeli belirli süreli rant formülünü uygulamıştır. Ancak bilirkişi, bu hesaplama yöntemini sadece sigorta şirketi açısından değil; davalı sürücü ve işleten açısından da uygulamış ve tüm davalılar açısından aynı hesaplama metoduyla hesaplama yapmıştır. Bu durum açıkça hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

TRH 2010 yaşam tablosu, 1,8 teknik faiz ve devre başı ödemeli belirli süreli rant formülünün hesaplamalarda kullanılacağı hususu, 01.06.2015 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında yer almaktadır.

01.06.2015 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan, sadece sigorta şirketlerine yönelik ZMMS poliçesiyle ilgili esasları düzenleyen ve dolayısıyla sadece sigorta şirketleri yönünden sonuç doğuran tek taraflı bir idari işlemden ibarettir. Sigorta Genel Şartları, kanun niteliğinde olmadığından ve sadece sigorta şirketlerine yönelik esasları düzenleyip sonuç doğurduğundan Borçlar Kanunu’nda düzenlenen haksız fiil sorumluluğyla sorumlu diğer davalılar araç sürücüsü ve araç işleteni açısındanuygulanamaz.

01.06.2015 tarihli Genel Şartların A.1. AMAÇ başlıklı ilk maddesinin “Bu Genel Şartların amacı,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.” lafzı da zaten bu hususu açıkça ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla Sayın Bilirkişi tarafından davalı sigorta şirketi açısından 01.06.2015 tarihli Genel şartlar uyarınca TRH 2010 yaşam tablosu, 1,8 teknik faiz ve devre başı ödemeli belirli süreli rant formülüne göre hesaplama yapılması, davalı araç sürücüsü ve işleteni açısından da Türk Borçlar Kanunu, genel tazminat ilkeleri ve Yargıtay’ ın yerleşik içtihatları doğrultusundaPMF yaşam tablosu ve prograsif rant sistemi formülüne göre müvekkilin asgari ücretin kat ve kat üstünde olan aylık düzenli ve sürekli kazancı belirlenipesas alınmak suretiyle hesaplama yapılmsı gerekirken; tüm davalılar açısından tek bir hesap yöntemi uygulanması açıkça hukuka aykırıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda sigorta şirketi açısından ayrı hesaplama yöntemi, davalı işleten ve sürücü açısından ayrı hesaplama yönteminin uygulandığı farklı bir mahkeme tarafından aldırılmış doğru bilirkişi raporu örneği tarafımızca ekte Sayın Mahkemeye sunulmuştur(EK-1).

3-)Mevcut rapordaki aleyhe olan fakat belirtmediğimiz diğer hesap hatalarına da itiraz ettiğimizi ve kabul etmediğimizi belirtmekle birlikte dosyanın farklı bir aktüerya hesap uzmanına tevdiine kararverilmesini talep ediyoruz.

 

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

• Hesap raporuna İtirazlarımızın dosyaya kabulü ile,

• Yukarıda açıklandığı üzere dosyanın, itirazlarımız doğrultusunda farklı bir aktüerya hesap bilirkişisine rapor aldırılması amacıyla tevdiine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 12.09.2018

Davacı Vekili

Av. ………………….

(Bu döküman e-imzalıdır)

EK:

Bilirkişi raporu örneği(EK-1)

 

Bir Cevap Yazın