…………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No  : 2020/…….. Es.

 

Davacı  : ………

Vekili  : Av……………

Davalı  : S………………….

Konu   : ……………. tarihli ön inceleme duruşmasının tanık dinletilmesine ilişkin ara kararına karşı beyan ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

 Yukarıda bilgileri yer alan sayın mahkemeniz dosyasının ………………. tarihli ön inceleme duruşmasının 2 Numaralı ara kararı ile; “tanık deliline dayanıldığından, tanık dinletilmesi istenilen vakıaları bildirmek üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine” karar verilmiştir.

İtirazın iptali istenen …………………… İcra Müdürlüğü 2022/…….. E. Sayılı icra takip dosyasına dayanak alacak dava dilekçemiz ekinde dosyaya sunmuş olduğumuz …………. tarihli 40.000-TL bedelli Avukatlık Ücret Sözleşmesi’nden kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile müvekkilin alacağı davalı tarafından imzalanmış sözleşme ile sabit olup, 6100 sayılı HMK madde 200 ve 201 hükümleri doğrultusunda işbu davada senetle ispat kuralı geçerlidir. Takip dayanağı yazılı delile karşın tanık deliline başvurulması hukuka ve kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Bu minvalde davalı tarafın tanık dinletme talebine muvaffakatımız yoktur.

İzah edilen nedenlerle ……………… tarihli duruşmada tanık dinletilmesine ilişkin verilen ara kararlardan dönülmesini talep etmekteyiz.

 

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

•Beyanlarımızın dosyaya kabulü ile tanık dinletilmesine yönelik ara kararlardan dönülmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.01.02.2022

Davacı

 ……………….

Vekili

 Av. …………………. 

(Bu döküman e-imzalıdır)

 

Bir Cevap Yazın