İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına yetki verilmesine dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinde düzenlenen haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İcra ve İflâs Kanununun 111/a maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İcra dairesi: İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan kıymet takdirini tebliğe yetkili esas sayılı icra dosyasının kayıtlı bulunduğu icra dairesini,

b) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,

c) Kıymet takdiri: Haczedilen malın kıymetinin takdir edildiği haciz tutanağını veya haczedilen mala ilişkin kıymet takdirini içeren bilirkişi raporunu,

ç) Mahkeme: Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen icra mahkemesini,

d) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

ifade eder.

Yönetmeliğin Tamamı İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın