Yargıtay: UYAP sistemine yanlış dilekçe gönderilmesi maddi hatadır.

ÖZET:

  • ➡️ Somut olayda,dosyada bulunan 27.04.2015 tarihli tevzi formunda dava türünün tazminat(işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan) olarak belirtildiği,dava değerinin 2000 TL olarak gösterildiği,davacı vekilinin ön inceleme aşamasında uyuşmazlık konusu tespit edilirken sehven yanlış dilekçeyi sunduğunu fark ederek durumu mahkemeye açıkladığı,yanlışlığın dava dilekçesi UYAP sistemine gönderilirken yapılan maddi hatadan kaynaklandığı açıktır.
  • ➡️ Mahkemece,davacının kıdem tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkin dilekçesi esas alınıp işin esasına girerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken davanın derdestlik nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Karar İçeriği

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi

2016/11257 E.  ,  2016/14999 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


Davacılar iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, davanın derdestlik sebebiyle reddine karar vermiştir.
Hükmün, davacılar ve davalılardan … A.Ş. vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava, işçilik alacağı istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın derdestlik sebebiyle reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili tarafından UYAP sistemi üzerinden gönderilen dava dilekçesinde, talep,davacının 18.12.2010 tarihinde geçirdiği iş kazası sebebiyle fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak üzere sürekli iş göremezlik zararı olarak 10.000 TL maddi tazminat ile … için 70.000 TL eşi … için 50.000 TL manevi tazminatın faizi ile tahsili istemi olarak belirtilmiştir.Ön inceleme aşamasında uyuşmazlık tespit edilirken ,davacı vekili, sistem üzerinden yanlışlıkla … 6.İş Mahkemesi 2015/235 E; sayılı dosyasında yargılaması devam eden iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin davanın dilekçesini bu dosyaya gönderdiğini belirterek, 27.04.2015 tarihli esas dava dilekçesini mahkemeye sunmuştur.Bu dilekçedeki talep,fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 2000 TL kıdem tazminatı alacağının faizi ile tahsili istemine ilişkindir.Mahkeme,başlangıçtaki dava dilekçesinin küllen yok sayılarak yeni bir dava dilekçesi ikeme edilmeye çalışılmasının usul hukuku kurallarına aykırı olduğu,bu şekildeki talebin davayı küllen değiştirmek anlamına geldiği gerekçeleriyle ,dava açıldığı tarihte sunulan dilekçe ile bağlı kalınarak derdestlik nedeniyle davanın redddine karar vermiştir.
Somut olayda,dosyada bulunan 27.04.2015 tarihli tevzi formunda dava türünün tazminat(işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan) olarak belirtildiği,dava değerinin 2000 TL olarak gösterildiği,davacı vekilinin ön inceleme aşamasında uyuşmazlık konusu tespit edilirken sehven yanlış dilekçeyi sunduğunu fark ederek durumu mahkemeye açıkladığı,yanlışlığın dava dilekçesi UYAP sistemine gönderilirken yapılan maddi hatadan kaynaklandığı açıktır. Mahkemece,davacının kıdem tazminatı alacağının tahsili istemine ilişkin dilekçesi esas alınıp işin esasına girerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken davanın derdestlik nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde,tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 12.12.2016 gününde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir