Öküz Sözü Hakaret midir?

 ➡️ Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

➡️ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Kabul Edilmeyen Sözler Hangileridir?

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Değerlendirilen Sözler Hangileridir?

➡️ 
  • ➡️ Sanığın, katılan …’na yönelik “öküz” şeklindeki ifadesi ile atılı hakaret suçunu işlediği, katılan …’nın sanık …’e yönelik herhangi bir ifadesi olmadığı dolayısıyla hakaret suçunun karşılıklı olmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken, hatalı gerekçe ile hakaretin karşılıklı olması gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
  • Kanuna aykırıdır.

Karar İçeriği

Yargıtay 18. Ceza Dairesi         

2017/5789 E.  ,  2017/10961 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hakaret
HÜKÜMLER : Ceza Verilmesine Yer Olmadığı

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
A. Katılan sanıklar … ve … hakkında karşılıklı hakaret suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair hükümlerin temyizinde;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda katılan sanık …’nın, katılan sanık …’ye hitaben “hastaları üst üste mi oturtacağız” şeklindeki ifade ile katılan sanık …’nin katılan sanık …’ya hitaben “terbiyesiz” şeklindeki ifadenin tarafların birbirinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile katılan sanıklar hakkında karşılıklı hakaret suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan sanık … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,
B. Sanık … hakkında hakaret suçundan verilen ceza verilmesine yer olmadığına dair hükmün temyizinde ise;
Sanığın, katılan …’na yönelik “öküz” şeklindeki ifadesi ile atılı hakaret suçunu işlediği, katılan …’nın sanık …’e yönelik herhangi bir ifadesi olmadığı dolayısıyla hakaret suçunun karşılıklı olmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken, hatalı gerekçe ile hakaretin karşılıklı olması gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16/10/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir