• ÖZET:
  • ➡️ Sanık … hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmü yönünden Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarına göre hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı

Karar İçeriği

Yargıtay 11. Ceza Dairesi         

2016/6461 E.  ,  2019/4350 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık, Sahtecilik, Görevi kötüye kullanma
HÜKÜM : Sanıklar

Sanıklar …, …, …,…, …, …, …, …, …, …, …, …, …’nun savunmalarının aksine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına yönelik gerekçe ile … sayılı CMK’nin 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip suçun sübutu yönünden vicdani kanıya ulaşamayan mahkemenin takdir ve kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden ve sanık … hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmü yönünden Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarına göre hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı ,dosya kapsamında sanığın sahtecilik kastı ile hareket ettiğine yönelik şüpheden uzak kesin delil bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine; sanıklar … ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen adli para cezalarında yapılan hesaplamada hata tespit edilmediğinden bu hükümler yönünden düzeltilerek onama düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Sanıklar … ve … hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, sanık … hakkında görevi kötüye kullanma suçundan toplanan deliller karar yerinde incelenip suçların sübutu kabul, oluş, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik görülmemiş; sanıklar …, …, …,…….., …, …, …, …, …, …, …, …, … hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış ve incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet Savcısı, katılan vekili ve sanıklar …, …, … müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle incelenen hükümlerin ONANMASINA, 03/05/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir