• ÖZET;
  • ➡️ Sanığın mağdura söylediği kabul edilen “Seni fena yaparım, bunun hesabını senden soracağım, seninle hesaplacağız” şeklindeki sözlerin, TCK’nın 106/1. maddesinin 2. cümlesinde tanımlanan, takibi şikayete bağlı, sair tehdit suçunu oluşturduğu;
  • ➡️ sanık müdafiinin hazır olduğu oturumda şikayetten vazgeçildiği ve sanık müdafiinin vazgeçmeyi kabul ettiği de gözönüne alınarak davanın düşmesine karar verilmesi gerektiği…

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2016/6542 E.  ,  2017/11996 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanığın mağdura söylediği kabul edilen “Seni fena yaparım, bunun hesabını senden soracağım, seninle hesaplacağız” şeklindeki sözlerin, TCK’nın 106/1. maddesinin 2. cümlesinde tanımlanan, takibi şikayete bağlı, sair tehdit suçunu oluşturduğu; sanık müdafiinin hazır olduğu oturumda şikayetten vazgeçildiği ve sanık müdafiinin vazgeçmeyi kabul ettiği de gözönüne alınarak davanın düşmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2-Kabule göre de;
02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen TCK’nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 17/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir Cevap Yazın