Karar İçeriği

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi        

 2018/2204 E.  ,  2019/2325 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonucu ilamda yazılan nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, davacı şirketin keşidecisi olduğu 13.000 TL değerindeki 18.01.2016 keşide tarihli çekin kaybolduğunu, çekin zayii nedeniyle iptali için İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2016/43 Esas sayılı dosyası ile çek iptali davası açıldığını ve ödemeden men kararı alındığını,dava konusu çek ile ilgili olarak arkasında cirosu bulunan … Yönetim Temizlik.İnş.San.Tic.Ltd.Şti yetkilisi Hakan Yıldızer’in şirket kaşesi üzerine sahte imza atıldığını,şirketin dolandırılmak istendiğini belirterek suç duyurusunda bulunduğunu,aynı zamanda davacı şirket tarafından da aynı şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu,dava konusu çekin davalı … tarafından bankaya ibraz edildiğini,çekin arkasına karşılıksızdır/ödemeden men kaşesi vurulduktan sonra davalı … tarafından … cirosu ile karşılıksızdır/ödemeden men kaşesi arasına ciro atarak çeki tahsil için icraya konulduğunu,araya ciro girme eyleminin resmi evrakta sahtecilik suçunun konusunu oluşturduğunu,davacı şirketin davalılara hiçbir borcunun bulunmadığını belirterek çekten dolayı davalılara borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı …,dava konusu çeki 22.967,03 TL bedelli borca karşılık olarak … ve … aldığını,… Yönetim Temizlik.İnş.San.Tic.Ltd.Şti’ne yazılı çekin arkasının yine kendileri tarafından ciro edildiğini,aynı çekin arkasına kendisinin de ciro atarak davalı …’un çalıştığı faktoring şirketine götürüp kullandığını, Hakan Yıldızer ve İhsan Öztel’den alacağının bulunduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
Davalı … duruşmadaki beyanında dava konusu çeki davalı …’dan aldığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre,davacı keşidecinin çekteki imzayı inkar etmediği,çekin lehdara hatır çeki olarak verildiği ifade edilmiş ise de bu definin iyiniyetli kişilere karşı ileri sürülmesinin mümkün olmadığı,zira yetkili hamilin iktisap sırasında kötüniyetli veya ağır kusurlu olduğu konusunda iddia ve ispat bulunmadığı,yetkili hamilin senetteki hakkının birbirini tamamlayan cirolarla sabit olduğu,dinlenecek davacı tanıklarının olayın ispatına katkısı bulunmayacağı,zira, lehdarın çekin ticari ilişki nedeniyle ciro yoluyla verildiğini kabul ettiği, çekin ne şekilde kaybolduğu konusunda tanık dinlenilmesinin hayatın olağan akışına ve dosyadaki ispat durumuna aykırı olacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş,hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 08/04/2019 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
Davacının iddialarını ispat için davalılar hakkında dava konusu çek lehtarı tarafından İstanbul C. Savcılığı’nın 2016/13825 soruşturma sayılı olarak işlem gören şikayeti ve ayrıca kendisinin yaptığı şikayete dayanmıştır.
Her ne kadar yukarıda anılan şikayetin şikayetçisi duruşmadaki tanık beyanında şikayetinden vazgeçtiğini bildirmiş ise de bu şikayetin akibetinin ve yine davacının şikayetinin akibetinin araştırılmaması tahkikatı eksik bırakmıştır.
Ayrıca davacı, davalı son hamil …’un ciro imzasının çek muhatap bankaya ibraz edildikten sonra yazıldığını iddia etmiştir. Bu iddianın doğru olup olmadığı ilgili bankadan sorularak çekin kim tarafından ibraz edildiği ve çekin ibrazanındaki görüntüsü araştırılmalıdır. Zira davacının iddiası doğru çıkarsa son hamil … çekin haklı hamili olamayacaktır.
Yerel mahkeme kararının eksik tahkikat yönünden bozulması gerektiği görüşünde olduğumdan saygıdeğer çoğunluğun onama kararına muhalifim. 08/04/2019

Bir Cevap Yazın