Sanığın 18 yaşından küçük iken işlediği suçu tekerrüre esas alınamaz.

➡️ 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı hiçkimse sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamaz.

➡️ Suç tarihinde adli sicil kaydı bulunmayan ancak olaydan sonra verilen HAGB Kararı nedeniyle   sanığa “adli sicili gözetildiğinde yeniden suç işlemekten çekinmeyeceği” gerekçesiyle HAGB kararı verilmemesi yasaya aykırıdır.
  • ÖZET;
  • Sanığın tekerrüre esas alınan Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/294 Esas, 2006/19 Karar sayılı mahkumiyetine konu suçu 18 yaşından küçük iken işlemesi nedeniyle TCK’nın 58/5. maddesi uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı ve yine adli sicil kaydında başkaca tekerrüre esas nitelikte sabıkasının bulunmaması nedeniyle sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağının gözetilmemesi,
  • Bozmayı gerektirdiği…

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Ceza Dairesi         

2020/30426 E.  ,  2021/10390 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1-Sanıklar … ve … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Sanıklar hakkında işyeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından zamanşımı süresi içinde dava açılması olanaklı görülmüştür.
Bozma sonrası yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre temyiz nedenleri yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin istem gibi ONANMASINA,
2-Sanık … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Mahkemece 2014/183 Esas, 2014/683 Karar sayılı hükümde sanığın hırsızlık, işyeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından cezalandırılmasına karar verildikten sonra temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin 18.06.2019 tarih, 2019/7957 Esas, 2019/9261 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında hırsızlık, işyeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından kurulan tüm hükümlerin CMK’nın 196. maddesine aykırılık nedeniyle bozulduğu; bozmadan sonra sanık hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurulduğu ancak işyeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçları yönünden hüküm kurulmadığı anlaşılmakla, zamanaşımı süresi içinde işyeri dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından hüküm kurulması olanaklı görülmüştür.
Dosya içeriğine göre diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın tekerrüre esas alınan Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/294 Esas, 2006/19 Karar sayılı mahkumiyetine konu suçu 18 yaşından küçük iken
işlemesi nedeniyle TCK’nın 58/5. maddesi uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı ve yine adli sicil kaydında başkaca tekerrüre esas nitelikte sabıkasının bulunmaması nedeniyle sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağının gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirdiğinden, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı Kanun’un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; sanık hakkında kurulan hükümlerden TCK’nın 58. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin çıkartılmasına karar verilmek suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 25.05.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi

Bir Cevap Yazın