Manevi Tazminat Talebinin Artırılması-Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi

  • ÖZET;
  • ➡️ Bölge adliye mahkemesince davalı-karşı davacı kadın yararına 25.000 TL manevi tazminata hükmolunmuş olup davalı-karşı kadın; karşı dava dilekçesinde 15.000 TL. manevi tazminat istemiş, karşı davada cevaba cevap dilekçesi ile manevi tazminat talebini 50.000 TL.’ye çıkarmıştır. Bu durum manevi tazminatın bölünmezliği ilkesine aykırı olduğundan ilk talep aşılarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         

2021/9900 E.  ,  2022/3572 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından tazminat ve nafaka miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 13.04.2022 günü temyiz eden davacı-karşı davalı … vekili Av. … geldi. Karşı taraf davalı-karşı davacı … ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-karşı davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Bölge adliye mahkemesince davalı-karşı davacı kadın yararına 25.000 TL manevi tazminata hükmolunmuş olup davalı-karşı kadın; karşı dava dilekçesinde 15.000 TL. manevi tazminat istemiş, karşı davada cevaba cevap dilekçesi ile manevi tazminat talebini 50.000 TL.’ye çıkarmıştır. Bu durum manevi tazminatın bölünmezliği ilkesine aykırı olduğundan ilk talep aşılarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,duruşma için takdir olunan 3.815 TL vekâlet ücretinin Sevilay’dan alınarak Yusuf’a verilmesine, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, oy birliğiyle karar verildi. 13.04.2022 (Çrş.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir