Anasayfa » 2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  Resmî Gazete

  Sayı : 32046

  TEBLİĞ

  Adalet Bakanlığından:

  2023 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Uzlaştırma ücretinin sınırları

  MADDE 4- (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

  (2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

  Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

  MADDE 5- (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

  Uzlaştırmacı giderleri

  MADDE 6- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

  Uygulanacak tarife

  MADDE 7- (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

  Tarife

  MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 400-600 TL,

  b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

  1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.202-1.606 TL,

  2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.606-2.006 TL,

  3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.006-2.406 TL,

  4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 2.406-2.808 TL,

  c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

  1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 600-800 TL,

  2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 800-1.000 TL,

  3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1.000-1.202 TL,

  4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.202-1.400 TL,

  arasında ücret ödenir.

  Yürürlük

  MADDE 9- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  “17 Aralık 2022 CUMARTESİ” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-13.htm

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir