Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S.K. md.17) 

İLGİLİ;

➡️ Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz.
  • ÖZET:
  • Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S.K. md.17)  1-Davacılar, mirasbırakanın davalıya ölüme bağlı tasarrufla yaptığı  kazandırmanın tenkisini istemişlerdir. Mirasbırakan, sağlığında davacılardan A.e  de tenkise tabi nitelikte bir kısım taşınmazları “hibe” suretiyle karşılıksız olarak  temlik etmiştir. Davacı A.’e  temlik edilen tenkise tabi nitelikteki bu taşınmazların ölüm günündeki değerleri,  terekenin aktifine  ilave edildiği (TKM. md. 455) halde;  bu kazandırmaların,   bundan yararlanan  davacının  saklı payından indirilmemesi, bunun sonucu olarak davacı A.’in  el atılan saklı payının  hatalı hesaplanması doğru bulunmamıştır.
  • 2-Sabit tenkis oranı; davacıların el atılan saklı paylarının toplamının;  davalıya yapılan kazandırmaların tümüne oranıdır. Davacıların net tereke üzerinden hesaplanan saklı paylarından;  temlik dışı terekeden aldıkları miras payları ve davacı A.yönünden yukarıda 1. bentte gösterilen kazandırma miktarı da  indirildikten sonra kalan miktarların  gerçek el atma olduğu gözetilerek, her bir davacının el atılan saklı paylarının açıklanan şekilde ayrı ayrı hesaplanması  gerekirken,  bu yönde hesap yapılmayarak davacılarından sadece birinin saklı payının esas alınıp, bunun ikiye bölünmesi suretiyle oran tespitine gidilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         

2008/6125 E.  ,  2009/11861 K.

“İçtihat Metni”


         
MAHKEMESİ :Saruhanlı Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ                  :7.2.2006
NUMARASI                   :Esas no:1999/148     Karar no:2006/365
   
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün * duruşmalı temyiz eden davalı vekili Av. E.D. A.geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S.K. md.17)  1-Davacılar, mirasbırakanın davalıya ölüme bağlı tasarrufla yaptığı  kazandırmanın tenkisini istemişlerdir. Mirasbırakan, sağlığında davacılardan A.e  de tenkise tabi nitelikte bir kısım taşınmazları “hibe” suretiyle karşılıksız olarak  temlik etmiştir. Davacı A.’e  temlik edilen tenkise tabi nitelikteki bu taşınmazların ölüm günündeki değerleri,  terekenin aktifine  ilave edildiği (TKM. md. 455) halde;  bu kazandırmaların,   bundan yararlanan  davacının  saklı payından indirilmemesi, bunun sonucu olarak davacı A.’in  el atılan saklı payının  hatalı hesaplanması doğru bulunmamıştır.
2-Sabit tenkis oranı; davacıların el atılan saklı paylarının toplamının;  davalıya yapılan kazandırmaların tümüne oranıdır. Davacıların net tereke üzerinden hesaplanan saklı paylarından;  temlik dışı terekeden aldıkları miras payları ve davacı A.yönünden yukarıda 1. bentte gösterilen kazandırma miktarı da  indirildikten sonra kalan miktarların  gerçek el atma olduğu gözetilerek, her bir davacının el atılan saklı paylarının açıklanan şekilde ayrı ayrı hesaplanması  gerekirken,  bu yönde hesap yapılmayarak davacılarından sadece birinin saklı payının esas alınıp, bunun ikiye bölünmesi suretiyle oran tespitine gidilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 
3- Kabule göre de;
 Tenkis davasında vekalet ücretinin el atılan saklı pay miktarına göre takdiri gerekirken, dava dilekçesinde “harca esas olmak üzere gösterilen” değer üzerinden vekalet ücreti takdiri de usul ve yasaya aykırıdır. 
 SONUÇ: Temyiz edilen karartın yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 625.00 TL. vekalet ücretinin davacılardan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 18.06.2009 (Prş.)

Bir Cevap Yazın