Tebligat

İcra dosyasından fotokopi alan borçlu tüm tebligatlardan haberdar olmuş sayılır.

  • ÖZET:
  • Ödeme emri tebligatının usule uygun yapılıp yapılmadığına yönelik sair karar düzeltme istemleri yerinde değil ise de;
  • Alacaklı tarafından başlatılan başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğini ileri sürerek 15.10.2015 öğrenme tarihine göre tebliğ tarihinin düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece tebligatın usulüne uygun tebliğ edildiğinden bahisle istemin reddine dair verilen kararın Dairemizce, tebligatın Tebligat Kanunu’nun 21/1 ve 21/2.maddeleri uyarınca usulsüz olduğu gerekçesi ile bozulduğu görülmektedir.
  • 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince; tebligatın usulsüz olması halinde muhatabı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılır. Öte yandan, borçlunun kendisine gönderilen tebligatın usulsüz olduğunu ileri sürerek icra mahkemesine başvurması “şikayet” olup, İİK’nun 16/1. maddesi gereğince, şikayetin, öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük sürede yapılması gereklidir (HGK’nun 05/06/1991 tarih ve 91/12-258 E., 91/344 K. sayılı kararı).
  • Somut olayda, şikayetçinin şikayet dilekçesinde usulsüz olduğunu belirttiği 25.08.2015 tarihli ödeme emri tebliğ işleminden sonra kendisine 13.10.2015 tarihinde taşınmaz haczine ilişkin 103 davet kağıdı tebliğ edilmiştir. Her ne kadar söz konusu tebliğ işlemleri Tebligat Kanunu uyarınca usulsüz yapılmış ise de, 103 davetiyesine yönelik tebliğ işleminin usulsüz olduğuna dair bir iddia ve şikayet olmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin en geç 13.10.2015 tarihinde takipten ve tebliğlerden haberdar olduğunun kabulü gerekir. Kaldı ki borçlu, 16.10.2015 günü icra dosyasından fotokopi almış olduğuna göre tüm tebligatlardan haberdar olmuştur. Dolayısıyla şikayetçinin, ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek 22.10.2015 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuru 7 günlük sürede değildir.
  • O halde mahkemece, şikayetin süre aşımından reddi gerekirken işin esasının incelenerek istemin reddine karar verilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru mahkeme kararının onanmasına karar vermek yerine, Dairemizce bozulduğu anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
  • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi          2017/681 E.  ,  2017/5449 K.

İLGİLİ;

➡️ Hakimin sicil numarası ve imzası bulunmayan tebligat usulsüzdür.Yargıtay 12. Hukuk Dairesi            2020/7484 E. , 2020/9424 K.

➡️ Mernis adresini değiştiren davacının eski adresine Tebligat Kanunu 21/2 maddesine göre (muhtara tebligat) yapılan tebligat usulsüzdür. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuru süresi işlemez.

➡️ Bilinen Son Adres ile mernis adresinin aynı olması halinde tebligat nasıl yapılır?

➡️ Muhatabın adreste geçici olarak bulunmaması halinde muhtara tebliğ usulü!

➡️ Doğrudan Mernis Adresine  Yapılan Tebligat Geçerli midir?

➡️ Bilinen en son adresin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılmadan veya bu adreste tebligat yapılamadığı görülmeden doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde Tebligat Kanunu 21/2 gereğince tebligatın yapılması, yapılan tebligatı usulsüz kılar (Tebligat Kanunu m. 10/2).

➡️ Bilinen en son adresin tebliğe elverişli olmadığı anlaşılmadan veya bu adreste tebligat yapılamadığı görülmeden doğrudan mernis adresinde tebligatın yapılması, yapılan tebligatı usulsüz kılar.

➡️ Tebligat(Mernis Adresi, İlanen, T.K. 10. Madde, 21. Madde, 20. Madde, 35. Maddeye göre)Nasıl Yapılır?

➡️ Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun Mernis Adresi Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir