Yargıtay 19. Ceza Dairesi   

2019/18936 E.  ,  2020/10602 K.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 11/04/2018 tarihli ve MA 29866779 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 235,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun reddine dair Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 12/11/2018 tarihli ve 2018/5940 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 20/02/2019 gün ve 1458 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/02/2019 gün ve KYB-2019-20671 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 18/09/2017 tarihli ve 2016/15686 esas, 2017/6937 karar sayılı ilâmında, “…Araç  kiralama şirketlerinin, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında, araç  kiralama tarihlerinden belli bir süre önce, belli tarihlerde kullanmak üzere araç kiralayan kişilerin açık kimlik bilgilerini, yasada yer alan bilişim sistemine usulüne uygun biçimde kayıt yapmaları halinde;  kiralama tarihleri içinde meydana gelebilecek trafik kural ihlallerini, o tarihte işletmecilerden araç kiralayan kişilerin yaptıkları kabul edilmelidir. Keza, Anayasa’nın “İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği” başlıklı 123. maddesi; “.. idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmünü amirdir. Dolayısıyla, 1774 sayılı yasa gereği oluşturulan kiralık araç kimlik bildirme sistemini denetlemek ve takip etmekle yükümlü olan idarenin, trafik kural ihlalinin yapıldığı anda aracı süren ve varsa kiralayan kişinin kimliğini tespit etmekle ve bu sistem üzerinde usulüne uygun kaydedilen ve aracı kiralayan  kişinin kimlik bilgisi esas alınarak idari para cezası tutanağı düzenlemekle de yükümlü olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, itirazı değerlendiren mahkemece, aracı kiraya veren işletmecinin itiraz gerekçeleri ve elindeki kira sözleşmesi ile internet sistemi çıktısının bir örneği, cezayı düzenleyen idareye gönderilmek suretiyle, itiraz konusu kira sözleşmesi ve tutanağın, sistemde kayıtlı  kiralık aracı kullanan kişinin kimlik bilgileri hakkında bir araştırma yapılarak düzenlenip düzenlenmediği sorulmaksızın itirazın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı…” şeklinde belirtildiği üzere, hız kurallarına aykırılık nedeniyle araç tescil plakasına istinaden idarî yaptırım kararı düzenlendiği, ancak… plakalı aracın 04/04/2018 tarih ve saat 20:30 ile 04/05/2018 tarih ve saat 15:30 arasındaki dönemde… isimli şahsa kiraladığı, kabahat fiilinin işlendiği 11/04/2018 tarihinde saat 11:48 sularında aracın… isimli şahsa kiralanmış bulunduğu, kaldı ki muterizin anılan aracın   Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) kaydının girildiğini belirtmesi ve buna ilişkin evrakın fotokopisini dosyaya sunmuş olması karşısında, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 12/11/2018 tarihli ve 2018/5940 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, muteriz hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına, 09/09/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın