Anasayfa » TİCARET HUKUKU » Kapalı olarak düzenlenmiş fatura, bedelinin ödendiğine karine teşkil eder, aksinin ancak kesin delillerle ispatı gerekir.

Kapalı olarak düzenlenmiş fatura, bedelinin ödendiğine karine teşkil eder, aksinin ancak kesin delillerle ispatı gerekir.

  • Özet :
  • Davacı tarafça davaya dayanak gösterilen faturaların kapalı fatura olarak düzenlenmiş olması nedeniyle bedelinin ödendiğinin karine teşkil ettiği, aksinin ancak kesin delillerle ispatının gerektiği, davacı tarafın yemin teklif etme hakkının hatrlatılmasının ardından yemin deliline dayandığı, davalı şirket temsilcisinin yeminli ve imzalı beyanında 141.194,20 TL’yi davacıya tamamen ödediğini, kapalı faturaları da tamamen ödediğini, dolayısıyla davacıya her hangi bir borçlarının bulunmadığını ifade ettiği, bu suretle, davalının incelenen defterinde açıkça davacıya borç olarak kayıtlı görünen ….729,54 TL üzerindeki alacağın yemin kesin delili ile ispatlanamadığı, davalının kendi defterinde davacıya ….729,54 TL borçlu olduğu kayıtlı olduğundan ve bu kayıt defter sahibi davalı aleyhine ve davacı lehine kesin delil kabul edildiğinden bu miktar üzerinden alacağın ise ispat edildiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne,

Karar İçeriği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         

2012/4121 E.  ,  2013/6731 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 16/02/2011 tarih ve 2009/518-2011/77 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin iki yıl boyunca davalı şirket inşaat şantiyesine kum çektiğini, sefer başına 380,00 TL’ye anlaştıklarını, anlaşma doğrultusunda aracının mazotunu, kum bedelini davacının ödediğini, yapılan işin faturası kesilerek davalı şirkete verildiğini, davalı şirket kayıtlarına işlenmeyen 40 seferi aşkın kum bedeli alacağı olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları sakla kalmak kaydı ile 33.995,52 TL alacağın temerrüt faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, sunulan faturaların kapalı fatura olduğunu, bedellerinin müvekkili tarafından davacıya tamamen ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı tarafça davaya dayanak gösterilen faturaların kapalı fatura olarak düzenlenmiş olması nedeniyle bedelinin ödendiğinin karine teşkil ettiği, aksinin ancak kesin delillerle ispatının gerektiği, davacı tarafın yemin teklif etme hakkının hatrlatılmasının ardından yemin deliline dayandığı, davalı şirket temsilcisinin yeminli ve imzalı beyanında 141.194,20 TL’yi davacıya tamamen ödediğini, kapalı faturaları da tamamen ödediğini, dolayısıyla davacıya her hangi bir borçlarının bulunmadığını ifade ettiği, bu suretle, davalının incelenen defterinde açıkça davacıya borç olarak kayıtlı görünen ….729,54 TL üzerindeki alacağın yemin kesin delili ile ispatlanamadığı, davalının kendi defterinde davacıya ….729,54 TL borçlu olduğu kayıtlı olduğundan ve bu kayıt defter sahibi davalı aleyhine ve davacı lehine kesin delil kabul edildiğinden bu miktar üzerinden alacağın ise ispat edildiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, ….729,54 TL’nin temerrüt faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 145,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, istek halinde aşağıda yazılı 278,60 TL harcın temyiz eden davacıya iadesine, 03/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir