Anasayfa » YAZILAR » Satış İlanı nedir ve Nasıl Yapılır?

Satış İlanı nedir ve Nasıl Yapılır?

  1. İİK’nın 126 ve devamı maddeleri uyarınca haczedilen veya ipotekli taşınmazlar yalnız açık artırma yolu ile satılır. Satış talebi ile birlikte icra dairesince satışa hazırlık işlemleri yapılır. Satışa hazırlık işlemleri, arttırma şartnamesi düzenlenmesi, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler listesinin hazırlanması, satış ilanı ve satış ilanının bir suretinin borçlu, alacaklı ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililere tebliğidir.
  2. İİK’nın 127. maddesi “…İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer…” şeklindedir.
  3. İİK’nın 127. maddesinde taşınmaz satışlarında satış ilanının bir örneğinin borçluya ihale tarihinden ne kadar süre önce tebliğ edilmesi gerektiği düzenlenmemiştir. İİK’nın 126. maddesinin 2. fıkrasında “ilan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır.” hükmü açık artırmanın ilanı ile ilgili olup, satış ilanının ilgililere tebliğinde uygulanmaz. Ancak borçlunun satışa hazırlanabilmesi, kendince özel ilan yapabilmesi ve daha fazla müşteri bulabilmesi satıştan makul bir süre önce ihaleden haberdar olmasını gerektirir.
  4. Hukuk Genel Kurulunun 06.04.2016 tarihli ve 2014/12-1752 E., 2016/478 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere satış ilanının borçluya tebliğ edilmesindeki amaç borçlunun da satışa ilişkin hazırlıklar yapabilmesi ve imkân bulduğu ölçüde satışa katılımı arttırarak daha rekabetçi bir ortam yaratılmasına, dolayısıyla ihalenin daha yüksek bir bedelle yapılmasına ve daha çok borçtan kurtulmasına fırsat oluşturulmasıdır.
  5. Kanunda (m. 127) satış ilanının ne zaman tebliğ edileceği hakkında bir açıklık yoktur. Bu nedenle artırmanın satıştan en az bir ay önce ilan edilmesi zorunluluğu (m. 126) satış ilan örneklerinin de (ilgililere) en az bir ay önce tebliği gerektiği anlamına gelmez. Ancak satış ilanı ilgililere satıştan uygun bir süre önce tebliğ edilmelidir ki, ilgililer ilanın şekline ve içeriğine karşı şikâyet yoluna başvurmak için gerekli zamana sahip olabilsinler, borçlu borcunu ödemek suretiyle satışı önleyebilmek imkânına sahip olabilsin, ilgililer satışı ilgilenenlere (muhtemel alıcılara) duyurabilsinler, m. 114/III son cümleler gereğince kendileri de özel ilan yapabilsinler ve artırmaya katılmaya hazırlanabilsinler. (1)
  6. Kanun (m. 127) ilan örneğinin tebliğini zorunlu görmesine rağmen, bu tebligatın ne zaman yapılacağı konusunda bir hüküm taşımamaktadır. Bu nedenle, tebligatın ne zaman yapılması gerektiği tebligatın amacından hareketle saptanabilir. Başka bir deyişle tebligatın, ilan örneğinin tebliğinden beklenen amacın gerçekleşmesine uygun bir tarihte yapılması gerekir. Bu tarih ise tebligat yapılacak kişinin ilanın şekli ve içeriğine karşı, satıştan önce şikâyet yoluna başvurabilmesine olanak veren ve aynı zamanda borçlunun borcunu satış öncesi ödemesine, diğer ilgililerin de artırmaya katılmaya yeterince hazırlanabilmelerine uygun bir tarih olabilir. Tebligat satıştan önce fakat tebligattan beklenen amaca uygun olmayan bir tarihte yapılırsa, örneğin satış günü veya bir gün önce, bu tebligatı kanuna uygun bir tebligat olarak kabul etmeyip, ihalenin feshini istemek mümkün olmalıdır. (2)

Kaynaklar :

  1. Kuru, B.: İcra ve İflas Hukuku, C. II, 5. Baskı, İstanbul 1990, s. 1274
  2. Arslan, R.: İcra İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, Ankara 1984, s. 95, 96
  3. HUKUK GENEL KURULU KARARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir