Öne Çıkanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Gıyapta hakaret suçunun oluşması için, en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekir.

Gıyapta hakaret suçunun oluşması için, en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekir.

  • TCK’nın 125/1. maddesi uyarınca, katılanların yokluğunda hakaret suçunun oluşması için, en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesinin gerektiği, somut olayda, sanığın hakaret sözlerini katılan …’nın eşi tanık …’ya telefon ile söylemesi ve eylemin katılanlar … ve …’nın yokluğunda gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, suçun unsuru olan ihtilat öğesinin ne suretle oluştuğu kanıtlarıyla birlikte açıklanıp tartışılmadan, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi       

  2019/7550 E.  ,  2021/29747 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Şantaj, hakaret, tehdit
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yerel mahkemenin takdir ve gerekçesi yerinde görüldüğünden tebliğnamede bu yönde bozma isteyen görüşe iştirak edilmeyerek yapılan incelemede, mükerrir olan sanık hakkında TCK’nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümleri uygulanmamış ise de aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılmamış ve başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-İddianame anlatımı,mesaj içerikleri ve dosya kapsamına göre, sanığın 25 sene öncesine dayanan alacağı olduğu düşüncesi ve alacağını tahsil amacı ile katılanlar … ve …’ı araması,mesaj göndermesi ve katılan …’ın iş yerini arayarak şefi ile görüşmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin TCK’nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek şantaj suçundan hüküm kurulması,
2-İddianame anlatımı ve mahkemenin kabulüne göre, sanığın katılanlar … ve …’a yönelik sözlerinin bir bütün halinde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,
Kabule göre;
3-TCK’nın 125/1. maddesi uyarınca, katılanların yokluğunda hakaret suçunun oluşması için, en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesinin gerektiği, somut olayda, sanığın hakaret sözlerini katılan …’nın eşi tanık …’ya telefon ile söylemesi ve eylemin katılanlar … ve …’nın yokluğunda gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, suçun unsuru olan ihtilat öğesinin ne suretle oluştuğu kanıtlarıyla birlikte açıklanıp tartışılmadan, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,
4-Sanığın şantaj suçunu birden fazla katılana yönelik olarak işlediği kabul edilmesine karşın TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanmaması,
Kanuna aykırı, sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye farklı gerekçeyle uygun olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, şantaj suçundan yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca cezayı aleyhe değiştirme yasağının gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir