Çok Okunanlar
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2. maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesi zorunlu değildir.

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2. maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesi zorunlu değildir.

  • ÖZET:
  • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 13/12/2019 tarih, 2019/6 esas ve 2019/7 karar sayılı kararına göre 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2. maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında kovuşturma evresinde mahkemesince; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesinin zorunlu olmadığının anlaşılması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da davaya katılmaması karşısında;
  • Davaya katılmayan müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılan, vekilinin de katılan vekili sıfatını kazanmadığı ve bu nedenle hükmü temyiz etme hakkının bulunmadığı anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE

Karar İçeriği

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2021/30720 E.  ,  2021/29899 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

KARAR

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1- Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temyizinde;
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 13/12/2019 tarih, 2019/6 esas ve 2019/7 karar sayılı kararına göre 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2. maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında kovuşturma evresinde mahkemesince; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davadan haberdar edilmesinin zorunlu olmadığının anlaşılması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da davaya katılmaması karşısında;
Davaya katılmayan müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılan, vekilinin de katılan vekili sıfatını kazanmadığı ve bu nedenle hükmü temyiz etme hakkının bulunmadığı anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2- Sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
A- Sanığın telefonda ve “facebook” isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan hesabından mesaj yoluyla katılan …’a hakaret etmesi biçiminde gerçekleşen eylemlerinde aleniyet unsurunun ne şekilde oluştuğu tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanması,
B- Suçun aleni olmayan şekilde işlendiğinin tespiti halinde,17/10/2019 gün ve 7188 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile değişik CMK’nın 251. maddesinde Basit Yargılama Usulü düzenlenmiş olup, bu düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili olarak, CMK’ya 7188 sayılı Kanunla eklenen geçici 5. maddenin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan “hükme bağlanmış” ibaresinin, Anayasa Mahkemesi’nin 14/01/2021 tarihli ve 2020/81 Esas, 2021/4 sayılı kararıyla “basit yargılama usulü” yönünden Anayasa’nın 38. maddesine aykırı görülerek iptaline karar verilmesi karşısında, temyiz incelemesi yapılan ve CMK’nın 251/1. maddesi kapsamına giren suçlar yönünden; Anayasa’nın 38. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 7 ve CMK’nın 251 vd. maddeleri gereğince yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirdiğinden, sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca “cezayı aleyhe değiştirme yasağının” dikkate alınmasına yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir