Öne Çıkanlar
Anasayfa » AYM KARARLARI » Kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde uzun süre alacağın ödenmemesi mülkiyet hakkının ihlalidir.

Kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde uzun süre alacağın ödenmemesi mülkiyet hakkının ihlalidir.

AYM, bir kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde alacağın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda(Tasfiye Hâlindeki Ege-Der Medikal Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., B. No: 2019/1591, 23/2/2022, § …) :

  • Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Esas Yönünden

  • Anayasa’nın 35. maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.” denilmek suretiyle mülkiyet hakkı güvenceye bağlanmıştır. Anayasa’nın anılan maddesiyle güvenceye bağlanan mülkiyet hakkı, ekonomik değer ifade eden ve parayla değerlendirilebilen her türlü mal varlığı hakkını kapsamaktadır (AYM, E.2015/39, K.2015/62, 1/7/2015, § 20). Bu bağlamda mülk olarak değerlendirilmesi gerektiğinde kuşku bulunmayan menkul ve gayrimenkul mallar ile bunların üzerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve fikrî hakların yanı sıra icrası kabil olan her türlü alacak da mülkiyet hakkının kapsamına dâhildir (Mahmut Duran ve diğerleri, B. No: 2014/11441, 1/2/2017, § 60). Somut başvuru yönünden başvurucu Şirketin alacağının varlığı idare tarafından kabul edildiğine göre icra edilebilir nitelikteki söz konusu alacağın mülk teşkil ettiğinde kuşku bulunmamaktadır.
  • Anayasa Mahkemesinin daha önceki kararlarında icra edilebilir bir alacağın da mülkiyet hakkı kapsamında korunan ekonomik bir değer ifade ettiği kabul edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca böyle bir alacağın ödenmemesi ya da ödenmesinin uzun sürmesinin mülkiyetten barışçıl yararlanma hakkına müdahale teşkil ettiği ve bu müdahale nedeniyle oluşan belirsizliğin ise mülkiyet hakkının ihlaline neden olduğu sonucuna varılmıştır (Kenan Yıldırım ve Turan Yıldırım, B. No: 2013/711, 3/4/2014,§§ 55-75; Şenal Haylaz, B. No: 2013/3457, 25/2/2015, §§ 60-79).
  • Başvurucu Şirket tarafından farklı tarihlerde idareye tıbbi araç ve gereç satışına ilişkin faturalara dayalı olarak ilamsız icra takibi başlatılmış olup borçlu Üniversitenin 22/2/2010 tarihinde takibe kısmen itiraz edip geri kalan tutarı kabul etmesi üzerine kalan tutar üzerinden dosya asıl alacağı kesinleşmiştir. Borçlu Üniversitenin ise icra dosyasına makul görülebilecek bir yıl içinde sadece 3.000 TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Üstelik İcra Müdürlüğü aracılığıyla yapılan takip işlemi sonucunda itiraz edilmeyen kısım yönünden alacağın kesinleşmiş olmasına rağmen başvurucu Şirketin alacağı kısmen de olsa hâlen ödenmemiş durumdadır. Dolayısıyla somut olayda yukarıda değinilen ilkelerden ayrılmayı gerektiren bir durum söz konusu değildir.
  • Sonuç olarak başvurucu Şirketin icra edilebilir nitelikteki kesinleşmiş alacağının-idare tarafından borcun varlığının da kabul edilmesine rağmen- kesinleşme tarihinden itibaren on bir yılı aşkın bir süre geçtiği hâlde tamamıyla ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varmak gerekir.
  • Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

Kararın Tamamı için Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir