………………….SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No : 2022/….. Es.

Beyanda Bulunan

Davalı :…………..

Vekilleri : Av. ………….

Davacı : ………………..Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. ………………….

Konu : Dava dosyasına ilişkin beyanlarımızın arz edilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Davacının dava dilekçesinde sunmuş olduğu tüm hususlar gerçek dışı olup; davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

I. Usule İlişkin İtirazlarımız:

Davacı tarafın ………. tarihli dilekçesi HMK. M. 119’da belirtilen zorunlu unsurları taşımamaktadır. Şöyle ki;

Dava Dilekçesinin İçeriği” başlıklı HMK. M. 119’un lafzı aynen şu şekildedir:

MADDE 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

 

Buna göre davacı tarafın dava dilekçesinde;

*119/1-b gereğince davacının adresi eksiktir.

*119/1-d gereğince dava konusunun değeri eksiktir.

Bu tespitlere göre Sayın Mahkeme tarafından yukarıda tespit ettiğimiz HMK. m. 119/2 gereğince dava dilekçesinin zorunlu unsurları olan eksikliklerin tamamlanması için davacı tarafa 119/2’nin emredici lafzı uyarınca bir haftalık kesin süre vermesi ve bu eksikliklerin tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılmasının ihtar edilmesi gerekmektedir.

 

II. Esasa İlişkin İtirazlarımız:

Davacı taraf, ………………. tarihli dava dilekçesinde davalı müvekkil ile davacı arasındaki……………… tarihinde yapılan kira sözleşmesinin 18. Maddesinde “Vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen gecikme zammı uygulanır.” hükmünün yer aldığını belirterek faiz itirazımızın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirtmiş veicra takibinde alacak kalemlerine yıllık %20 faiz uygulamıştır. Ancak bu durum hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

6183 sayılı Kanuna (Md. 1) göre kamu idareleri devlet, il özel idareleri ve belediyeler olarak sınırlı şekilde belirtilmiştir. Bu nedenle üniversitelerin alacaklarının 6183 sayılı Kanuna göre tahsili mümkün değildir.Devlet, İl Özel İdareleri ve belediyelerin dışındaki tüm kamu kuruluşlarının taraf oldukları kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na tabidir.

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 343. Maddesinin lafzı aynen şu şekildedir: “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.”

Yine “Kiracı aleyhine düzenleme yasağı” başlıklı 346. Maddenin lafzı şu şekildedir: “Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.”

Somut olayda, sözleşmeyle belirlenen gecikme zammı cezai şarttır ve dolayısıyla BK’nın emredici hükümleri gereğince geçersizdir. Dolayısıyla uygulanması gereken faiz de yasal faiz olan yıllık %9’dur.

Davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla; şayet Sayın Mahkeme tarafından icra takibinde uygulanacak faiz olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen gecikme zammı uygulanacaksa bile bu oran yıllık %20 değildir. 6183 sayılı kanunun 51. Maddesine göre 2015 yılı için belirlenen faiz oranı yıllık %16,80’e denk gelmektedir. Sadece bu durum bile davacı tarafın fahiş bir faiz talep ettiğini ortaya koymaktadır.

Sayın Mahkeme tarafından dosyanın bilirkişiye tevdi edilerek, tüm itirazlarımızın gözönünde bulundurularak rapor tanziminin istenmesi gerekmektedir.

Sonuç Ve İstem: Açıklanan nedenler, gözönüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanınreddine karar verilmesini, ayrıca yargılama giderleriyle Avukatlık ücretinin dahi davacıya yükletilmesine karar verilmesini davalı vekili olarak talep eder, saygılar sunarız.

Davalı

…………..

Vekilleri

 Av. …………………

(Bu döküman e-imzalıdır)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir