➡️ Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK'nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı...
 • ÖZET ;
 • ➡️ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun; Adli tatil süresi başlıklı 102. maddesi,
 • Adli tatil, her yıl yirmi Temmuz’da başlar, otuz bir Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül’de başlar.”
 • ➡️ Adli tatilde görülecek dava ve işler başlıklı 103. maddesi.
 • “(1 )Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:…
 • ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.…
 • h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler …
 • (4) Bu madde hükümleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.”
 • ➡️ HMK 104. madde, “(l) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” düzenlemelerini içermektedir.
 • ➡️ 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kan Kanun’un 7/5. maddesinde “Kanun yoluna başvurulan kararlar, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
 • ➡️ Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulan kararlar hakkında ivedilikle karara bağlanması hususu yasa gereği olup buna göre söz konusu kanun yollarına başvuru sürelerinin bu bağlamda temyiz başvuru süresinin adli tatile tabi olması ve sürenin adli tatil bitim tarihinden itibaren bir hafta uzaması söz konusu olmayacaktır.
 • ➡️ …. Mahkemesince verilen karar, 27/07/2020 tarihinde davalı vekiline tebliğ edilmiş, temyiz ise 07/09/2020 tarihinde vuku bulmuştur. Buna göre iki haftalık temyiz kanun yoluna başvuru süresi 11/08/2020 günü sona ermektedir.
 • ➡️ Davalı vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesinin 07/09/2020 tarihinde dosyaya sunulduğunun anlaşılması karşısında, usul ve kanuna uygun olan Ankara 10. İş Mahkemesinin “temyiz isteminin süreden reddine” ilişkin 14/09/2020 tarihli EK KARARININ ONANMASINA,

Karar İçeriği

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi

 2020/10348 E.  ,  2021/4079 K.


“İçtihat Metni”

Mahkemesi :İş Mahkemesi


Dava, davacının davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin (kapatılan) bozma kararına uyularak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
Temyiz olunan karar HMK 346. maddesi gereğince kanuni temyiz süresinin geçirilmesi nedeniyle temyiz isteminin reddine ilişkin Ankara 10. İş Mahkemesinin 17/09/2020 tarihli ek kararıdır.
Ankara 10. İş Mahkemesinin 14/09/2020 tarihli ek kararının davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü, aşağıdaki karar tesbit edildi.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun; Adli tatil süresi başlıklı 102. maddesi, “Adli tatil, her yıl yirmi Temmuz’da başlar, otuz bir Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül’de başlar.”
Adli tatilde görülecek dava ve işler başlıklı 103. maddesi. “(1 )Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:…
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.…
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler …
(4) Bu madde hükümleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.”
104. maddesi, “(l) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” düzenlemelerini içermektedir.
7036 sayılı Kanun’un 7/5. maddesinde “Kanun yoluna başvurulan kararlar, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulan kararlar hakkında ivedilikle karara bağlanması hususu yasa gereği olup buna göre söz konusu kanun yollarına başvuru sürelerinin bu bağlamda temyiz başvuru süresinin adli tatile tabi olması ve sürenin adli tatil bitim tarihinden itibaren bir hafta uzaması söz konusu olmayacaktır.
Eldeki davada Ankara 10. İş Mahkemesince verilen karar, 27/07/2020 tarihinde davalı vekiline tebliğ edilmiş, temyiz ise 07/09/2020 tarihinde vuku bulmuştur. Buna göre iki haftalık temyiz kanun yoluna başvuru süresi 11/08/2020 günü sona ermektedir. Davalı vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesinin 07/09/2020 tarihinde dosyaya sunulduğunun anlaşılması karşısında, usul ve kanuna uygun olan Ankara 10. İş Mahkemesinin “temyiz isteminin süreden reddine” ilişkin 14/09/2020 tarihli EK KARARININ ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıdan alınmasına, 25/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir Cevap Yazın