➡️ Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK'nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı...
  • ÖZET:
  • ➡️ Dava, Mirasın hükmen reddi istemine ilişkin olup, adli tatil içerisinde görülemeyecek işlerdendir. 
  • ➡️ Adli tatilde bakılamayan davalarda 6100 sayılı HMK’nın 150/3. maddesindeki üç aylık sürenin son günü adli tatile denk gelirse bu süre adli tatilin bittiği günden itibaren (HMK’nın 104. maddesi gereği) 1 hafta uzatılmış sayılacaktır.
  • ➡️ Somut olayda, üç aylık yasal sürenin son günü olan 28.07.2016 tarihi adli tatile denk geldiğinden, adli tatilin bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde yenileme talebinde bulunabileceği açıktır. Mahkemece açılmamış sayılmasına ilişkin karar adli tatil süresi içerisinde 29.07.2016 tarihinde yazılmıştır.
  • ➡️ Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

Karar İçeriği

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

2016/19084 E.  ,  2020/8550 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 19/10/2015 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın HMK’nın 150/1. maddesi gereğince açılmamış sayılmasına dair verilen 29/07/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
_ K A R A R _
Dava, mirasın hükmen reddi istemine ilişkindir.
Davacı vekili, murisi …’in 14.03.2013 tarihinde vefat ettiğini, terekesinin borca batık olduğunu, murisin başkaca malvarlığının olmadığını belirterek mirasın hükmen reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, dava dosyasının işlemden kaldırıldığı 28.04.2016 tarihinden karar tarihine kadar 3 ay içerisinde dava yenilenmediğinden HMK’nın 150/5 maddesi uyarınca 29.07.2016 tarihi itibariyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacı ve davalı tarafın katılmadığı 28.04.2016 tarihli celsede taraflarca takip edilmeyen davanın yenileninceye kadar HMK’nın 150. maddesi gereğince işlemden kaldırıldığı ve 29.07.2016 tarihinde yazılan karar ile asıl ve birleştirilen davaların 6100 sayılı HMK’nın 150. maddesi uyarınca 29.07.2016 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına karar verildiği, anılan kararın davacıya 14.11.2016 tarihinde tebliğ edildiği ve davacının süresinde kararı temyiz ettiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelir ki, eldeki dava, mirasın hükmen reddi istemine ilişkin olup, adli tatil içerisinde görülemeyecek işlerdendir. Adli tatilde bakılamayan davalarda 6100 sayılı HMK’nın 150/3. maddesindeki üç aylık sürenin son günü adli tatile denk gelirse bu süre adli tatilin bittiği günden itibaren (HMK’nın 104. maddesi gereği) 1 hafta uzatılmış sayılacaktır.
Somut olayda, üç aylık yasal sürenin son günü olan 28.07.2016 tarihi adli tatile denk geldiğinden, adli tatilin bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde yenileme talebinde bulunabileceği açıktır. Mahkemece açılmamış sayılmasına ilişkin karar adli tatil süresi içerisinde 29.07.2016 tarihinde yazılmıştır.
Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.12.2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir