➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülebilir mi?

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

ÖZET;

  • ➡️ 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 345/(1). maddesinde öngörülen, iki haftalık istinaf istem süresinin geçmiş bulunduğu, zira; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 29/son maddesi uyarınca; kadastro mahkemelerinin adli tatile tabi olmadığı ve adli tatil içinde istinaf sürelerinin işlediği, öte yandan Orman İdaresi tarafından, açılan davaya müdahale edildiğine ilişkin, dosya içerisinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, kadastro tutanağının malik hanesinin açık bulunmaması nedeniyle, davada 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 30/2. maddesi gereğince, resen araştırma yapılarak hüküm kurulması olanağının da bulunmadığı,
  • ➡️ Bu halde; talep ve davanın gerektirdiği şekilde hüküm vermeye yeterli araştırma, inceleme ve uygulama yapıldıktan sonra, ulaşılacak sonuca göre; mahkemece, davanın ispat edildiğinin kabul edilmesi halinde, davanın kabulüne ve taşınmazın davacı taraf adına tesciline, davanın ispat edilemediğinin kabul edilmesi halinde ise, davanın reddi ve tespit gibi tescile karar verilmesi gerektiği, davada orman iddiası ve orman niteliği ile tescil talebi olmadığı halde, dava konusu taşınmazın orman niteliği ile tesciline karar verilmesinde isabet bulunmadığı…

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi         

2021/9936 E.  ,  2021/10960 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi


Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın davacı Hazine yönünden kabulüne, birleşen dosya davacıları yönünden reddine dair kararın davacı … ve arkadaşları vekili, davacı … mirasçısı … vekili, davalı … mirasçısı … ve … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 18.06.2020 tarihli ve 2016/12754 Esas, 2020/2062 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Davacı … vekili ile davacı … ve arkadaşları vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

1. Yargıtay (kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 18.06.2020 tarihli ve 2016/12754 Esas, 2020/2062 Karar sayılı onama ilamı, karar düzeltme isteminde bulunan davacı … vekili Av. …’e 14.07.2020 tarihinde usulüne uygun şekilde (çalışanına) tebliğ edilmiş; adı geçen vekil tarafından 04.08.2020 harç ve UYAP sisteminden gönderme tarihli dilekçe ile karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 29/son maddesi hükmü uyarınca Kadastro Mahkemeleri adli tatile tabi değildir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi hükmüne göre 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümleri yürürlükte olup Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440/1. maddesi uyarınca karar düzeltme süresi 15 gündür. Onama ilamının tebliğ tarihi ile karar düzeltme isteminde bulunma tarihi arasında 15 günlük karar düzeltme süresi geçmiştir. Bu nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin süre yönünden reddi gerekmiştir.
2. Davacılar … ve arkadaşları vekilinin karar düzeltme taleplerine gelince; Dosya muhtevasına, dava evrakı ile tutanaklar münderecatına ve Yargıtay ilâmında açıklanan gerektirici sebeplere göre yerinde olmayan ve HUMK’un 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: (1) nolu bentte gösterilen sebeplerle davacı … vekilinin karar düzeltme isteminin süreden REDDİNE, (2) nolu bentte gösterilen sebeplerle davacılar … ve arkadaşlarının karar düzeltme isteminin esastan REDDİNE, anılan Kanun’un 442. maddesi uyarınca (6100 Sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi gereğince 1086 Sayılı HUMK’un 427 ila 454. maddeleri yürürlükte bulunduğundan) takdiren 490,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden ayrı ayrı alınarak Hazineye irad kaydına ve 113,30 TL peşin harcın red harcına mahsubu ile kalan 10,30 TL’nin karar düzeltme isteyenlerden ayrı ayrı alınmasına, 04.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi        

 2021/8294 E.  ,  2021/11448 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Uşak Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasında Uşak Kadastro Mahkemesinde görülen dava sonucunda verilen hükme karşı davacı … ve davalı … İdaresi vekilleri tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesince davacının istinaf başvurusunun süreden reddine, davalı … İdaresinin vekalet ücreti yönünden istinaf isteminin kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılmasına ve davalı … İdaresi lehine vekalet ücreti takdirine karar verilmiş olup, bu kez davacı … vekili tarafından Bölge Adliye Mahkemesi kararı temyiz edilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Kadastro sırasında, … İlçesi … Köyü çalışma alanında bulunan temyize konu 5864 parsel sayılı 1.074.165 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, ham toprak ve meşelik niteliğiyle Hazine adına tespit edilmiştir.
Davacı … vekili, … İlçesi … Kasabasında bulunan 4573, 5011, 5370, 4746, 4512, 4773, 3888, 3887, 3890, 3636, 5864, 5651, 5665, 5667, 3668, 3669, 4946, 5856 ve 5857 parsellerin Hazine adına yapılan tespitlerinin hatalı olduğunu, dava konusu taşınmazların Belediye imar planı ve mücavir alan sınırları içinde kaldığını ileri sürerek, kadastro tespitlerinin iptali ve taşınmazların davacı … adına tescili talebiyle … Kadastro Mahkemesinin 1993/343 Esas sayılı dava dosyasıyla dava açmış, yargılama sırasında meşelik vasfıyla tespit gören parseller açısından Orman İdaresi davaya dahil edilmiş ve … Kadastro Mahkemesinin kapatılması nedeniyle dava dosyası Uşak Kadastro Mahkemesine devredilmiştir.
Uşak Kadastro Mahkemesince, dava konusu her bir parsele yönelik davanın ayrılmasına karar verilerek, dava konusu 5864 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki dava, 2016/35 Esas sırasında kaydedilmiş ve bu esas sırası üzerinden yapılan yargılama sonunda; davanın reddine, dava konusu … İli … İlçesi … Beldesi Topalaklı mevkinde kain 5864 parsel sayılı taşınmazın kadastroca yapılan tespitinin iptali, taşınmazın aynı miktar ve geometrik şekli itibariyle orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tapuya tesciline karar verilmiş, hükme karşı davacı … vekilinin esasa, dahili davalı … İdaresi vekilinin ise vekalet ücretine yönelik olarak istinaf yoluna başvurması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesince; gerekçeli kararın 19.07.2017 tarihinde kalemde, 74555
sicil numaralı katip tarafından, kaşesi de basılmak suretiyle bizzat davacı … vekili Avukat …’a tebliğ edildiği, gerekçeli karara karşı, … Belediye Başkanlığı vekili Avukat … tarafından, 04.08.2017 havale ve harç tarihli dilekçe ile istinaf yoluna başvurulduğu, istinaf yoluna başvuru tarihi itibariyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 345/(1). maddesinde öngörülen, iki haftalık istinaf istem süresinin geçmiş bulunduğu, zira; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 29/son maddesi uyarınca; kadastro mahkemelerinin adli tatile tabi olmadığı ve adli tatil içinde istinaf sürelerinin işlediği, öte yandan Orman İdaresi tarafından, açılan davaya müdahale edildiğine ilişkin, dosya içerisinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, kadastro tutanağının malik hanesinin açık bulunmaması nedeniyle, davada 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 30/2. maddesi gereğince, resen araştırma yapılarak hüküm kurulması olanağının da bulunmadığı, bu halde; talep ve davanın gerektirdiği şekilde hüküm vermeye yeterli araştırma, inceleme ve uygulama yapıldıktan sonra, ulaşılacak sonuca göre; mahkemece, davanın ispat edildiğinin kabul edilmesi halinde, davanın kabulüne ve taşınmazın davacı taraf adına tesciline, davanın ispat edilemediğinin kabul edilmesi halinde ise, davanın reddi ve tespit gibi tescile karar verilmesi gerektiği, davada orman iddiası ve orman niteliği ile tescil talebi olmadığı halde, dava konusu taşınmazın orman niteliği ile tesciline karar verilmesinde isabet bulunmadığı, ancak; aleyhe istinaf itirazı bulunmadığından, bu husus aykırı değerlendirme konusu yapılmadığı, yine davayı takip eden Orman İdaresi yararına vekalet ücreti tayinine karar verilmemesinde de isabet bulunmadığı belirtilerek; davacı … vekilinin istinaf dilekçesinin, istinaf istem süresinin geçirilmiş olması nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 345/(1) ve 352/(1)-b maddeleri gereğince süreden reddine; davalı … İdaresi vekilinin vekalet ücretine yönelik istinaf itirazının kabulü ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/(1)-b/2 fıkrası gereğince, Uşak Kadastro Mahkemesinin 07.07.2017 tarihli ve 2016/35 Esas ve 2017/46 Karar sayılı ilamının kaldırılmasına; davacı … Başkanlığının davasının reddi ile; … İli … İlçesi … Beldesi … mevkiinde kain 5864 parsel sayılı taşınmazın kadastroca yapılan tespitinin iptali ile, taşınmazın aynı miktar ve geometrik şekli itibariyle ve Orman vasfıyla Hazine adına tespit ve tapuya tesciline; davalılar yararına ayrı ayrı olmak üzere 1.980,00 TL vekalet ücreti takdirine karar verilmiş ve iş bu karar, davacı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere, hukuki ilişkinin nitelendirmesine göre temyiz itirazları yerinde görülmediğinden, temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK’nin 370. maddesi uyarınca ONANMASINA, 35.90 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 23.40 TL’nin temyiz eden davacıdan alınmasına, 18.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir