➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülebilir mi?

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

  • ÖZET;
  • ➡️ Karar, temyiz eden tarafa 21.07.2019 tarihinde tebliğ edilmiş ve İİK’nın 164. maddesi hükmüne göre temyiz süresi on gün olduğu halde bu süre geçtikten sonra, ve basit yargılama usulüne tabi işbu davalarda adli tatilde sürelerin işlemeye devam ettiği hususu gözden kaçırılarak, 01.08.2019 tarihinde temyiz edilmiştir.
  • ➡️ Temyiz dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa, kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi temyiz dilekçesinin reddine karar verir ve 344’üncü maddeye göre yatırılan giderden karşılanmak suretiyle ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder (HMK 346/1 ve 366).

Karar İçeriği

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi         

2021/629 E.  ,  2021/454 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ : Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi

– K A R A R –

İlk derece mahkemesince verilen karara yapılan istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince incelenmesi sonucu verilen karar, temyiz eden tarafa 21.07.2019 tarihinde tebliğ edilmiş ve İİK’nın 164. maddesi hükmüne göre temyiz süresi on gün olduğu halde bu süre geçtikten sonra, ve basit yargılama usulüne tabi işbu davalarda adli tatilde sürelerin işlemeye devam ettiği hususu gözden kaçırılarak, 01.08.2019 tarihinde temyiz edilmiştir.
Temyiz dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan bir karara ilişkin olursa, kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi temyiz dilekçesinin reddine karar verir ve 344’üncü maddeye göre yatırılan giderden karşılanmak suretiyle ret kararını kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder (HMK 346/1 ve 366). Temyiz edilen karar kesin olduğu halde bu konuda inceleme yapılıp karar verilmeksizin dosya Yargıtay’a gönderilmiş ise 01.06.1990 tarih 1989/3 Esas, 1990/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince dosyanın mahalline çevrilmesine gerek olmaksızın Yargıtay tarafından da temyiz talebinin reddine karar verilebilir. Bu İçtihadı Birleştirme Kararı HUMK hükümleri nedeniyle verilmiş olsa da HMK’daki benzer düzenlemeler de aynı yorum ve sonucu doğurduğu için HMK hükümlerine göre temyiz yönünden de uygulanması gerektiğinden süresinde olmayan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil … vekilinin süresinde olmayan temyiz isteminin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 28.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın