• ➡️Davacı vekilinin katılma yoluyla temyiz yoluna başvurduğu anlaşılmakla,
  • ➡️ HMK’nın 104. maddesi gereğince 10 günlük katılma yoluyla temyiz süresinin son günü adli tatile rastladığından, süre adli tatilin bittiği günden itibaren 1 hafta uzatılmış sayıldığından davacı vekili temyiz yoluna süresinde başvurduğundan, mahkemenin 06.09.2021 tarih ve 2021/195-352 E/K sayılı ek kararının kaldırılmasına…

Karar İçeriği

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi         

2021/11602 E.  ,  2021/13646 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş; davacı vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 23/11/2021 günü temyiz eden taraf vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak, sözlü açıklamaları da dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
– K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Davacı vekiline mahkemenin gerekçeli kararı 30.06.2021 tarihinde, davalı idare vekilinin temyiz dilekçesi ise 12.07.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, temyiz harcının yatırılma tarihi ise 07.09.2012’dir. Davacı vekilinin katılma yoluyla temyiz yoluna başvurduğu anlaşılmakla, HMK’nın 104.maddesi gereğince 10 günlük katılma yoluyla temyiz süresinin son günü adli tatile rastladığından, süre adli tatilin bittiği günden itibaren 1 hafta uzatılmış sayıldığından davacı vekili temyiz yoluna süresinde başvurduğundan, mahkemenin 06.09.2021 tarih ve 2021/195-352 E/K sayılı ek kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Arsa niteliğindeki dava konusu … ili, … ilçesi, … köyü 78 parsel sayılı taşınmaza emsal incelemesi yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davalı idare vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir. Şöyle ki;
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre dava konusu taşınmaza 1983 tarihinden sonra el atıldığı anlaşılmakla, nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru değilse de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden;
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
a)5 nolu bendinde yazılı (4080,00) rakamının çıkarılmasına, yerine (30.150,92) rakamının yazılmasına,
b)6 nolu bendinde yazılı (4080,00) rakamının çıkarılmasına, yerine (18.929,34) rakamının yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, temyiz eden davacı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 3.050,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 23/11/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir