Karar İçeriği

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi         

2017/7867 E.  ,  2017/18028 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalının 01/01/1981 başlangıç tarihli, belirsiz süreli kira sözleşmesi ile kiralanan taşınmazda kiracı olarak bulunduğunu, kira sözleşmesinin on yıllık uzama süresinin dolduğunu belirterek TBK’nun 347 ve devamı maddeleri hükmü gereğince kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacı ile aralarında daha önceden belirsiz süreli sözlü sözleşmeye dayalı kira ilişkisi bulunduğunu ancak taraflarca 01/01/2009 tarihinde 1 yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin düzenlendiğini bu nedenle TBK’nun 347. maddesinde yazılı şartların oluşmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, taraflar arasında davaya dayanak 01/01/1981 başlangıç tarihli , belirsiz süreli sözlü kira sözleşmesi yapıldıktan sonra 01/01/2009 başlangıç tarihli, 1 yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin akdedildiği, bu nedenle şartları oluşmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Her ne kadar Mahkemece, davalının ibraz ettiği 01/01/2009 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli yazılı kira sözleşmesi esas alınarak davanın reddine karar verilmiş ise de , davacının işbu kira sözleşmesinde yer alan imzasına itiraz ettiği anlaşılmaktadır. 01/01/2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki imzanın davacıya ait olup olmadığı yöntemince tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm, bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı …ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir Cevap Yazın