Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Fiziki dosya ile UYAP kayıtları arasındaki tutarsızlıkların bulunması halinde UYAP kayıtları esas alınır.

Fiziki dosya ile UYAP kayıtları arasındaki tutarsızlıkların bulunması halinde UYAP kayıtları esas alınır.

Fiziki dosya ile UYAP kayıtları arasındaki tutarsızlıkların bulunması halinde UYAP kayıtları esas alınır.

İLGİLİ;

➡️ UYAP’tan yapılan son günlü işlemlerde süre gün sonunda biter. İşlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00’a kadar yapılması gerekir.

  • ÖZET;
  • Gerekçeli kararda anılan Mahkemenin aynı gün duruşması yapılan başka bir dosyasına ait duruşma zaptının yapıştırılarak sehven onaylanması suretiyle, dosya kapsamı ve şikayet konusu ile ilgisi olmayan ve kısa karar ile çelişki oluşturacak şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla,
  • Gereği görüşülüp düşünüldü:
  • Kanun yararına bozmaya konu hükmün, suça konu tek bir çek hakkında kurulması gerekirken birden fazla çek hakkında kurulması, son celsede hazırlanan duruşma tutanağının UYAP kayıtlarında farklı fiziki dosya numarasıyla farklı hususlarda kaleme alındığının görülmesi karşısında;
  • Son duruşma tutanağı ile gerekçeli kararının HÜKÜM kısımları arasındaki çelişkinin hükme esas alınan gerekçe içeriğini de kapsadığı görülmekle; fiziki dosya ile UYAP kayıtları arasındaki tutarsızlıkların bulunması halinde UYAP kayıtlarının esas alınması gerektiğine dair içtihatlar da göz önüne alındığında; hüküm ve gerekçe içeriğinde meydana gelen çelişkinin ancak son duruşmada sehven başka bir dosya numarasıyla kurulan HÜKMÜN yeniden ve isabetli şekilde kurulması ve yeniden gerekçeli karar yazılması sonucu tamamen giderilebileceği anlaşılmakla,

Karar İçeriği

Yargıtay 19. Ceza Dairesi         

2020/928 E.  ,  2021/3536 K.


“İçtihat Metni”

Karşılıksız çek düzenleme suçundan sanık …’ın, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5/1 (üç kez) ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52/2. (üç kez) maddeleri gereğince 13.400,00 Türk lirası (iki kez) ve 18.400,00 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair … 5. İcra Ceza Mahkemesinin 27/06/2019 tarihli ve 2018/565 esas, 2019/620 sayılı kararı aleyhine, Adalet Bakanlığı’nın 31.12.2019 gün ve 20425 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06.01.2020 gün ve KYB. 2020/1364 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, müştekinin Türkiye İş Bankasına ait 2026821 seri numaralı, 30/06/2018 keşide tarihli ve 34.000,00 Türk lirası bedelli çekin süresi içerisinde bankaya ibrazına rağmen ödenmemesi nedeniyle şikâyetçi olduğu, ancak yapılan yargılama sonucunda kurulan kısa kararda sanığın 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5/1 ve 5237 sayılı Kanun’un 52/2. maddeleri gereğince 32.400,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği halde, Mahkemesince tanzim edilen 20/11/2019 tarihli ve 2018/565 sayılı tutanakta da belirtildiği üzere, gerekçeli kararda anılan Mahkemenin aynı gün duruşması yapılan başka bir dosyasına ait duruşma zaptının yapıştırılarak sehven onaylanması suretiyle, dosya kapsamı ve şikayet konusu ile ilgisi olmayan ve kısa karar ile çelişki oluşturacak şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla,
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Kanun yararına bozmaya konu hükmün, suça konu tek bir çek hakkında kurulması gerekirken birden fazla çek hakkında kurulması, son celsede hazırlanan duruşma tutanağının UYAP kayıtlarında farklı fiziki dosya numarasıyla farklı hususlarda kaleme alındığının görülmesi karşısında;
Son duruşma tutanağı ile gerekçeli kararının HÜKÜM kısımları arasındaki çelişkinin hükme esas alınan gerekçe içeriğini de kapsadığı görülmekle; fiziki dosya ile UYAP kayıtları arasındaki tutarsızlıkların bulunması halinde UYAP kayıtlarının esas alınması gerektiğine dair içtihatlar da göz önüne alındığında; hüküm ve gerekçe içeriğinde meydana gelen çelişkinin ancak son duruşmada sehven başka bir dosya numarasıyla kurulan HÜKMÜN yeniden ve isabetli şekilde kurulması ve yeniden gerekçeli karar yazılması sonucu tamamen giderilebileceği anlaşılmakla,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 5. İcra Ceza Mahkemesinin 27/06/2019 tarihli ve 2018/565 esas, 2019/620 sayılı kararının CMK’nun 309/4-a maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, 24.03.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir