Anasayfa » HMK » ÖLEN TARAFIN MİRASINI REDDETMEYEN MİRASÇILARININ, DAVAYI MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLARAK HEP BİRLİKTE TAKİP ETMELERİ GEREKİR.

ÖLEN TARAFIN MİRASINI REDDETMEYEN MİRASÇILARININ, DAVAYI MECBURİ DAVA ARKADAŞI OLARAK HEP BİRLİKTE TAKİP ETMELERİ GEREKİR.

SANALHUKUKCU

ÖZET :

ÖZET : TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ-MİRASCILARİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ-MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI-BİRLEŞEN DOSYA BİLGİLERİ HÜKÜM KISMINDA GÖSTERİLMEMESİ

  • 6100 sayılı HMK’nın 55. maddesinde; “Taraflardan birinin ölümü hâlinde, mirasçılar mirası kabul veya reddetmemişse, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir.” hükmü düzenlenmiştir.
  • Dava devam ederken taraflardan birinin ölümü halinde, TMK’nın 28/1. maddesi uyarınca; ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Bu durumda, mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların mal varlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümüyle konusuz kalmaz. Ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.
  • Mahkemece, birleşen dosyaya ilişkin bilgilerin karar başlığında gösterilmemesi ve gerekçede yazılmaması 6100 sayılı HMK’nın 297. maddesine uygun düşmemiş bu nedenle usul ve yasaya aykırı kararın bozulması gerekmiştir.

Yargitay 4.Hukuk Dairesi

2020/847 E. , 2020/4132 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat … tarafından davalılar …, …, … Ev Gereçleri İmalat ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti., …Kapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti., … ve … aleyhine ve birleşen dosya davacıları … ve … tarafından, davalılar … Ev Gereçleri İmalat ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti. ve … Çelik Kapı Ltd. Şti. aleyhine 13/12/2006 ve 12/04/2010 gününde verilen dilekçeler ile muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; davanın ve birleşen davanın reddine dair verilen 11/12/2014 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi birleşen davacılar vekili tarafından, duruşmasız olarak incelenmesi de davacı vekili tarafından istenilmekle, daha önceden belirlenen 24/11/2020 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine taraflardan kimsenin gelmediği görüldü, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
1)Dava ve birleşen dava; muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın ve birleşen davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve birleşen davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dosya kapsamından; yargılama devam ederken davalılardan …’ın 11/03/2009’da vefat ettiği, mirasçılarının usulüne uygun olarak davaya dahil edilmeden yargılamanın sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır.6100 sayılı HMK’nın 55. maddesinde; “Taraflardan birinin ölümü hâlinde, mirasçılar mirası kabul veya reddetmemişse, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir.” hükmü düzenlenmiştir.Dava devam ederken taraflardan birinin ölümü halinde, TMK’nın 28/1. maddesi uyarınca; ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Bu durumda, mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların mal varlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümüyle konusuz kalmaz. Ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.Somut olaya gelince; davaya konu istek, malvarlığına ilişkin olup, mirasçıların mal varlığını etkilemektedir. Ayrıca ölenin mirasçılarının davaya dahil edilmemeleri HMK’nın 27. maddesinde düzenlenen hukuki dinlenilme hakkını da zedelemektedir.Bu itibarla, mahkemece anılan usul hükümleri dikkate alınarak; mirası reddetmeyen, mecburi dava arkadaşları olan, davalı Bektaş Aydın mirasçılarının usule uygun şekilde davaya dahil edilmesi gerekirken, davaya dahil edilmeden, diğer bir deyişle usulüne uygun şekilde taraf teşkili sağlanmadan hüküm kurulması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
2) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Hükmün Kapsamı” başlıklı 297/1. maddesinde ” (1) Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar: a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini. b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerini. c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri. ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresini. d) Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını. e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi ” düzenlemesi yer almaktadır.Öte yandan, aynı maddenin 2. fıkrası ise, “hükmün sonucu kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” şeklindedir.
Bu düzenlemelere göre; mahkemece, birleşen dosyaya ilişkin bilgilerin karar başlığında gösterilmemesi ve gerekçede yazılmaması 6100 sayılı HMK’nın 297. maddesine uygun düşmemiş bu nedenle usul ve yasaya aykırı kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan (1) ve (2) nolu sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacı ve birleşen davacıların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24/11/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir