Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Nafaka Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Nafaka Davası Cevap Dilekçesi Örneği…………………AİLE MAHKEMESİ’NE

Dosya No :2021/…………….E.


Davaya Cevap
Veren Davalı : …………– T.C:………………….


Davacı : ……………

Konusu :Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar :
Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Yasal süresi içinde davaya cevaplarımı sunuyorum. Şöyle ki;

1- Davacı ………….., …………… tarihli dilekçesi ile tarafımdan …….00,00-TL nafaka talep etmektedir. Davacının nafaka talebi yerinde olmayıp sayın mahkemenizce reddedilmesi gerekmektedir.
2- Davalı her ne kadar tarafımca ödenmek üzere nafaka talep etmişse de; Ekonomik durumlarımız karşılıklı incelenmiş olduğunda görüleceği üzere nafaka talebinin yersiz olduğu görülecektir. Zira davacı düzenli bir iş sahibi olup düzenli geliri bulunmaktadır. Dava ve talep tarihi itibariyle bir işim ve bir gelirim bulunmamaktadır. ( SGK kayıtları )
3- Davacının çalışmakta olduğu iş yerinin isim ve adres bilgileri tarafımca sayın mahkemenize bildirilecektir. Ayrıca davacının çalışmakta olduğuna, nafakaya ihtiyacı olmadığına ilişkin tarafımca sayın mahkemenize tanık listesi sunulacaktır. (Tanık anlatımları)
4- Yukarıda arz ve izah ettiğim üzere maddi ve ekonomik anlamda şahsımdan daha iyi durumda olan davacının, şahsımdan nafaka talep etmesi MK m. 2’ de düzenlenen dürüstlük kuralıyla ve hukuk mantığıyla bağdaşmaz.

Yukarıdaki arz ve izah ettiğim üzere; maddi durumu şahsımdan daha iyi olan davacının nafaka talebi haksız ve hukuka aykırıdır. Dolayısıyla karşı tarafın açmış olduğu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerekmektedir.
Hukuksal Dayanaklar : M.K. , H.M.K ve İlgili mevzuat hükümleri

Kanıtlar :
1-SGK kayıtları
2- SED araştırması
3-Tanık Beyanları
4-İsticvap
5- Tanık
6-Yargıtay içtihatları
7-Yemin ve her türlü yasal ve takdiri delil
Sonuç ve İstem : Açıklanan nedenler, gözönüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında;
Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine verilmesini, ayrıca yargılama giderleri ve Avukatlık ücretinin dahi davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep eder, saygılar sunarım. 14.02.2021
Davalı
…………….
EK:
Davacı taraf için dilekçe fazlası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir