Gündem
Anasayfa » MİRAS HUKUKU » Veraset, Veraset İlamı ve Veraset İntikal Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Veraset, Veraset İlamı ve Veraset İntikal Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

1-) Veraset Nedir?

 • Veraset; bir kimsenin ölümü üzerine mevcut malvarlığının kanuni mirasçılarına intikal etmesine denir.

2-) Veraset İlamı Nedir?

 • Veraset İlamı; mirasçıların talebi üzerine yetkili merci (Noter ve Sulh Hukuk Mahkemesi) tarafından verilen ve mirasçılık sıfatının ispat edilmesine ve ve mirasçı sıfatı ile tereke üzerinde tasarrufta bulunulmasına yarayan belgeye denir.
 • Mirasçılardan Bazılarının ölüm tarihinin tespit edilememesi halinde ne yapılabilir?
 • Nüfusa olüm tarihi bildirildiğinde, Nüfus Müdürlüğü ölüm araştırmasını yapıp nüfusa işliyor. Uygulamada muhtar ve 2 şahit nüfusa götürüp dinletiliyor.
 • Ölüm tarihinin tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi amacıyla dava açılabilir. ( Mahkeme yaklaşık bir tarih belirleyip nüfus kaydına işler.)
 • Mahkemece İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığına müzekkere yazıldığında arşiv araştırması yapılarak elle tutulmuş eski defter kayıtlarının görüntüsü gönderiliyor.

3-) Veraset İlamını Nereden Alabilirim?

 • Mirasçılardan herhangi biri veraset ilamı almak için Notere veya Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilir. Sulh Hukuk Mahkemsine başvuru içim gerekli belgeler; mirasçılık belgesi talebini içerir dilekçe ile ölüm belgesidir. Bu işlem için ödenecek harç maktudur. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma açmadan veya bazen duruşma açarak mirasçılık belgesini verir.

4-) Veraset İlamını Noterden Alabilir miyim?

 • Noterden de veraset ilamı almak mümkündür. Acak TC vatandaşı olmayanların mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Mirasçılardan birinin yurtdışında olması ve kapalı kayıt şeklinde görünmesi gibi bazı durumlarda da noterden almak mümkün olmayabilir.

5-) Veraset İlamının Geçersizliği İleri Sürülebilir mi ve Süresi Var mıdır?

 • İlgililer herzaman veraset ilamının geçersizliğini ileri sürebilir.

6-) Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

 • Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir şekimde bir şahıstan başka bir şahsa ivazsız olarak intikali veraset ve intikal vergisine tabidir. İntikal işlemini yapacağınız taşınmaz değerine göre maktu vergi veya taşınmazın değeri üzerinden her sene belirlenen oranlarda veraset ve intikal vergisi alınır. Veraset ve intikal vergisi için Veraset ve İntikal Kanunu 7. Maddeye göre Vergi Dairesine mirasçılardan biri ya da bir kısmı beyanname vermesi gerekmektedir.

Beyanname:

 Madde 7 – (Değişik birinci fıkra: 22/7/1998 – 4369/71 md.) Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.(1)(2)

Beyannamenin verileceği yer:
Madde 8 – Beyannameler,6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.
Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler. Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir.

7-) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Verme Süresi Nekadar?

 • Veraset ve İntikal Vergisi için Veraset ve İntikal Kanunu 9. Maddeye göre Vergi Dairesine  mirasçılardan biri ya da bir kısmı ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermesi gerekmektesir.


Beyanname verilme müddeti:
Madde 9 – Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir:
1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde:
a) Ölüm Türkiye’de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde;
b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takibeden sekiz ay içinde;
c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde;
2. Diğer suretle vakı intikallerde malların hukukan iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde.

Matrahın Tayini, Verginin Tarhı ve Nisbet
Verginin matrahı ve ilk tarhiyat:
Madde 10 – (Değişik: 29/7/1970 – 1318/91 md.)
Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lazım geldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır.) Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.
a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir.
Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler. İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.
Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tespit olunur.

 • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 8/son fıkrasında tanımını bulan “Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir.” amir hükmü bulunmaktadır.
 • Mirasçıların murisinin ölümünden sonra yasal yükümlülüklerini yerine getirerek veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermiş olması ve intikal işlemi yapılması mirası kabul anlamında yorumlanamaz.

Mirasın İntikal  için gerekli bazı belgeler;

 1. Mirasçıların kimlik belgesi
 2. Fotoğraf
 3. Mirasçılık Belgesi(Veraset İlamı)
 4. Terekede taşınmaz varsa taşınmazların tapu senedi ve DASK belgesi
 5. Belediyeden alınan rayiç bedel yazısı
 6. Bergi Dairesinden alınan veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair belge

Atanmış Mirasçı Nedir ve Hakları Nelerdir?

 • Atanmış mirasçı da, yasal mirasçılar gibi mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. (TMK. md. 599/son). Vasiyetname ile mirasçı atananların hakları, yasal mirasçılar veya öncelikle tasarruf ile yararlarına bağışlama yapılmış olanlar tarafından açıkça itiraza uğramamış ise, bu hususun tebliğinden itibaren bir ay geçtikten sonra bunlar mirasçılık sıfatları hakkında belge verilmesini, Sulh Hâkiminden isteyebilirler(TMK.m.598). Vasiyetname ile verilen hakkın geçirilmesini sağlayacak husus sulh hâkiminin vereceği mirasçılık belgesidir. Atanmış mirasçıların tenfiz davası açmalarına gerek yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir