ÖZET;

✏️ Dava, havale ile gönderilen paranın, havale alıcısı dışında üçüncü kişiye ödenmesi nedeniyle uğranılan zararın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece, bankacılık sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

✏️ Dava tarihinde yürürlükte olan 6100 sayılı TTK'nın 4/(1)-c maddesi uyarınca, havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuk davaları ticari davalardan olup dava;
dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73. maddesinde düzenlenen ve tüketici mahkemelerinin görevinde bulunan davalardan değildir.

✏️ 6100 sayılı TTK’nın 5. maddesi uyarınca, bu davalarda görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemesi olup, mahkemece, davanın esasına girilerek karar verilmesi gerekir.

Karar İçeriği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

2015/12311 E.  ,  2015/11323 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04/05/2015 tarih ve 2015/444-2015/315 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkiline …’dan … kanalı ile 4.203,00 USD gönderildiğini, 13/05/2014 tarihinde müvekkilinin parayı çekmek üzere davalı bankanın …’daki Şubesi’ne gittiğinde görevlinin müvekkiline para olmadığını beyan ettiğini, sonradan yapılan araştırmada paranın davalı bankaya gönderildiğini ancak müvekkilinin pasaport bilgilerini kullanan bir başka şahsa paranın ödendiğini ileri sürerek 4.203,00 USD nin 13/05/2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3/1-l maddesi gereğince, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemin tüketici işlemi olarak tanımladığı, aynı Yasa’nın 73/1. maddesinde tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğunun belirlendiği gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, havale ile gönderilen paranın, havale alıcısı dışında üçüncü kişiye ödenmesi nedeniyle uğranılan zararın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece, bankacılık sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir. Dava tarihinde yürürlükte olan 6100 sayılı TTK’nın 4/(1)-c maddesi uyarınca, havaleden kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan hukuk davaları ticari davalardan olup dava; dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. maddesinde düzenlenen ve tüketici mahkemelerinin görevinde bulunan davalardan değildir. 6100 sayılı TTK’nın 5. maddesi uyarınca, bu davalarda görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemesi olup, mahkemece, davanın esasına girilerek karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir