➡️ Eşler arasında bağışlanan değerler mal paylaşımına dahil edilemez. Kredi kartı borcu için verilen mal ve paranın eşe bağışlandığının kabul edilmesi gerektiği...

➡️ Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

➡️ Kıdem tazminatı edinilmiş mal rejimine tabi midir?

  • ÖZET;
  • ➡️ Dava konusu aracın 02.04.2004 tarihinde davalı eş tarafından 4721 sayılı TMK.nun 231, 235 ve 236.maddeleri gereğince edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde edinildiğine, davacı 6 adet 22 ayar bileziğini satarak satın alınan araca katkıda bulunduğunu ileri sürdüğüne ve altın parasının değer artışı hesabında değerlendirildiğine,
  • ➡️ Öte yandan davacı, davalı eşinin kredi kartı borcu için 3 adet bilezik ile ayrıca 500 TL ve 110 Euro’yu davalıya verdiğini ileri sürmüş ise de, kredi kartı borcu için verilen mal ve paranın davalıya bağışlandığının kabul edilmesi gerektiğine, bu nedenle hesaplamada gözönünde tutulmamasının yerinde olduğu anlaşıldığına göre davacı ve davalı vekillerinin yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA…

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi         

2011/4041 E.  ,  2012/1841 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Edremit 2. Asliye (Aile) Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Değer artış payı ve katkı payı alacağı

… ile … aralarındaki değer artış payı ve katkı payı alacağı davasının kısmen kabulüne dair Edremit 2. Asliye (Aile) Hukuk Mahkemesinden verilen 24.12.2010 gün ve 194/699 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili ve davacı vekili taraflarından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

K A R A R

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, dava konusu aracın 02.04.2004 tarihinde davalı eş tarafından 4721 sayılı TMK.nun 231, 235 ve 236.maddeleri gereğince edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde edinildiğine, davacı 6 adet 22 ayar bileziğini satarak satın alınan araca katkıda bulunduğunu ileri sürdüğüne ve altın parasının değer artışı hesabında değerlendirildiğine, öte yandan davacı, davalı eşinin kredi kartı borcu için 3 adet bilezik ile ayrıca 500 TL ve 110 Euro’yu davalıya verdiğini ileri sürmüş ise de, kredi kartı borcu için verilen mal ve paranın davalıya bağışlandığının kabul edilmesi gerektiğine, bu nedenle hesaplamada gözönünde tutulmamasının yerinde olduğu anlaşıldığına göre davacı ve davalı vekillerinin yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümleri yazılı 21,25 TL onama harcının peşin harçtan mahsubu ile artan 56,25 TL’nin istek halinde temyiz eden davacıya iadesine ve 77,40 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 232,07 TL’nin de temyiz eden davalıdan alınmasına 15.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir