➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

  • ÖZET;
  • ➡️ 13.07.2016 tarihinde tefhim olunan hükme karşı temyiz süresinin son günü adli tatile rastladığı, sanık müdafinin hükmü adli tatil süresi içinde 26.08.2016 tarihinde temyiz ettiği anlaşıldığından, temyiz isteminin kanuni süresinde olduğu belirlenerek Tebliğnamedeki temyiz isteminin süre yönünden reddine dair düşünceye iştirak edilmemiştir.

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Ceza Dairesi         

2021/1182 E.  ,  2021/22045 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dikkat veya özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu kaçmaya neden olma
HÜKÜM : Beraat

Gereği görüşülüp düşünüldü:
13.07.2016 tarihinde tefhim olunan hükme karşı temyiz süresinin son günü adli tatile rastladığı, sanık müdafinin hükmü adli tatil süresi içinde 26.08.2016 tarihinde temyiz ettiği anlaşıldığından, temyiz isteminin kanuni süresinde olduğu belirlenerek Tebliğnamedeki temyiz isteminin süre yönünden reddine dair düşünceye iştirak edilmemiştir.
Sanık müdafinin vekalet ücretine hasren yaptığı temyiz isteminin incelemesinde;
1- Kendisini vekil ile temsil ettiren ve beraat eden sanık yararına, Hazine aleyhine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son maddesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,
2- Davaya katılan bir kurum olmadığı halde sehven katılan kurum lehine beraat eden sanıklar aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasının vekalet ücretine yönelik 3. bendinin çıkartılarak yerine “sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1800,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir Cevap Yazın