Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Velayeti kendisine bırakılan eş çocuğa bakmayıp karşı taraf bakıyorsa çocuğa bakan, velayetin değiştirilmesi davası açmak zorunda olmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

Velayeti kendisine bırakılan eş çocuğa bakmayıp karşı taraf bakıyorsa çocuğa bakan, velayetin değiştirilmesi davası açmak zorunda olmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

Velayeti kendisine bırakılan eş çocuğa bakmayıp karşı taraf  bakıyorsa çocuğa bakan, velayetin değiştirilmesi davası açmak zorunda olmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

BOŞANMA HUKUKU

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  • ÖZET;
  • ➡️ TMK.nun 327.maddesinin 1.fıkrasında “çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler anne ve baba tarafından karşılanır” aynı kanunun 328/1. maddesinde ” ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder” 329/1 maddesinde de ” küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir” hükmü yer almaktadır.
  • ➡️ Somut olayda boşanma sonucunda ortak çocuğun velayetinin davalı babaya verildiği ve halen velayetin davalı babada bulunduğu , babanın yeniden evlendiği , çocuğun dava tarihi itibari ile ve halen annesi ile kaldığı konularında uyuşmazlık yoktur.
  • İştirak nafakası velayetin fiilen (eylemli olarak) kullanılmasına bağlı bir haktır.
  • ➡️ Velayetin kendisine bırakıldığı eş çocuğa bakmayıp karşı taraf çocuğa bakıyorsa çocuğa bakan, velayetin değiştirilmesi davası açmak zorunda olmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir.
  • ➡️ Velayet değiştirilmeden çocuğa bakan iştirak nafakası davası açıp iştirak nafakasına hükmolunduktan sonra çocuk velayetinde bulunduğu tarafın yanına giderse bu taraf nafakanın kaldırılmasını her zaman isteyebilir ve nafaka kaldırılır.

İLGİLİ ;

➡️ Boşanma davasında annenin kusurlu olması çoçuğun velayetinin anneye verilmesine engel mi?

➡️ Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

➡️ Velayeti kendisine bırakılan eş çocuğa bakmayıp karşı taraf  bakıyorsa çocuğa bakan, velayetin değiştirilmesi davası açmak zorunda olmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

➡️ Velâyetin değiştirilmesine ilişkin dava, adli tatil içerisinde görülebileceğinden süreler adli tatilde işlemeye devam eder.

➡️ Çocuğun üstün yararı gereği, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez.

➡️ Annenin ölümü üzerine velayet hakkı kendiliğinden babaya geçer mi?

Karar İçeriği

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi        

 2017/831 E.  ,  2017/1606 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki iştirak nafakası davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, boşanma kararının kesinleştiğini , ortak çocuk …’ın velayetinin davalı babada olduğunu, davalının çocuğu fiilen yanına almadığını ve yeniden evlendiğini , çocuğa kendisinin baktığını ileri sürerek aylık 1.500.00.- TL iştirak nafakası ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, evlenmesine …’ın tepki verdiğini,annesi davacının yanına gittiğini,babasının yanına döneceğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir .
TMK.nun 327.maddesinin 1.fıkrasında “çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler anne ve baba tarafından karşılanır” aynı kanunun 328/1. maddesinde ” ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder” 329/1 maddesinde de ” küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir” hükmü yer almaktadır.
Somut olayda boşanma sonucunda ortak çocuğun velayetinin davalı babaya verildiği ve halen velayetin davalı babada bulunduğu , babanın yeniden evlendiği , çocuğun dava tarihi itibari ile ve halen annesi ile kaldığı konularında uyuşmazlık yoktur.
İştirak nafakası velayetin fiilen (eylemli olarak) kullanılmasına bağlı bir haktır. Velayetin kendisine bırakıldığı eş çocuğa bakmayıp karşı taraf çocuğa bakıyorsa çocuğa bakan, velayetin değiştirilmesi davası açmak zorunda olmadan doğrudan iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Velayet değiştirilmeden çocuğa bakan iştirak nafakası davası açıp iştirak nafakasına hükmolunduktan sonra çocuk velayetinde bulunduğu tarafın yanına giderse bu taraf nafakanın kaldırılmasını her zaman isteyebilir ve nafaka kaldırılır. Açıklanan nedenlerle davacı anne yanında kalan ve anne tarafından bakılan ortak çocuk için hakkaniyete uygun (T M K 4. maddesi ) bir miktarda iştirak nafakasına hükmolunmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir