İmza incelemesine ilişkin raporlar arasındaki çelişki giderilemeden çelişkili raporlardan birisine itibar edilerek hüküm tesisi doğru değildir.

Karar İçeriği

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi         

2015/8656 E.  ,  2018/1722 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 28.02.2018 … günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı … ve vekili Avukat … ile temyiz edilen davalı vekili Avukat … geldiler, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davalı … gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dava, sahtecilik hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu 266 ada 3 parsel sayılı taşınmazın imzası taklit edilmek suretiyle davalıya temlik edildiğini, satış bedelinin de ödenmediğini ileri sürerek, davalı … adına olan tapu kaydının iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı …, temlikin gerçek olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, resmi senetteki imzanın davacıya ait olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden 3 parsel sayılı taşınmaz davacı adına kayıtlı iken davacı tarafından bizzat 29.09.2003 tarihinde davalıya satış suretiyle devredildiği, mahkemece dosyanın imza incelemesine gönderildiği, … … … Laboratuvarı tarafından düzenlenen 26.07.2013 tarihli raporda, taşınmazın devredildiği … senet ile davacıya ait imza örnekleri arasında yapılan inceleme sonucunda resmi senetteki imzanın davacının eli ürünü olduğuna dair bulgulara rastlanmadığı ancak imza tarihine yakın diğer imza örnekleri kıyaslanarak yapılan incelemenin daha … olacağı yönünde görüş bildirildiği, 23.12.2014 tarihli raporda ise davacının imzasını içeren mirasçılık belgesi talep formundaki imza ile resmi senet haricindeki diğer belgelerin mukayesesinin yapıldığı ve imzanın davacının eli ürünü olduğu yönünde görüş bildirildiği, ancak mahkemece, imza incelemesine ilişkin raporlar arasındaki çelişki giderilemeden sonuca gidildiği anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca 29.09.2003 tarihli … senetteki imzanın davacıya ait olup olmadığının tespiti açısından dosyanın … … … Dairesine gönderilmesi ve alınacak rapora göre sonuca gidilmesi gerekirken, noksan soruşturma ile yetinilerek ve çelişkili raporlardan birisine itibar edilerek yazılı olduğu üzere hüküm tesisi doğru değildir.
Davacının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 1.630.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilenlerden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 05.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

ÖZET:

  • ➡️ 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (eTTK), hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) kambiyo senetlerine ilişkin hükümleri, poliçe esası üzerine kurulmuştur. Kanun, kambiyo senetlerinin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir