Anasayfa » KİRA HUKUKU » Yakın bir tarihte gerçekleşmesi muhtemel ihtiyaç da tahliye nedenidir.

Yakın bir tarihte gerçekleşmesi muhtemel ihtiyaç da tahliye nedenidir.

Yakın bir tarihte gerçekleşmesi muhtemel ihtiyaç da tahliye nedenidir.

 • ÖZET :
 • 6570 Sayılı Yasanın 7/c maddesi gereğince işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istenebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması, iş yerinin de yapılacak işe uygun ve elverişli olması gerekir. Dava açıldığı tarihte doğmamış bir ihtiyaç nedeniyle tahliye istenemez. Ancak, yakın bir tarihte gerçekleşmesi muhtemel ihtiyacın da tahliye nedeni olarak kabul edilmesi gerekir.

  Kira Bedelinin Uyarlanması Davası

  (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi        

   2012/5204 E.  ,  2012/8094 K.

  “İçtihat Metni”

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ : Tahliye

  Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
  Dava, iş yeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, ihtiyaç iddiası samimi olmadığından tahliye isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  6570 Sayılı Yasanın 7/c maddesi gereğince işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istenebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması, iş yerinin de yapılacak işe uygun ve elverişli olması gerekir. Dava açıldığı tarihte doğmamış bir ihtiyaç nedeniyle tahliye istenemez. Ancak, yakın bir tarihte gerçekleşmesi muhtemel ihtiyacın da tahliye nedeni olarak kabul edilmesi gerekir.
  Olayımıza gelince; 25/12/2001 başlangıç tarihli ve dokuz yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacılar, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce 10/11/2010 tarihinde tebliğ ettirdikleri ihtarname ile iş yeri ihtiyacını ve sözleşmenin yenilenmeyeceğini davalıya bildirerek 25/05/2011 tarihinde süresinde işbu davayı açmışlardır. Davacılar vekili davacılardan …’in birkaç yıl önce işyerini kapattığı, hali hazırda işsiz olduğunu ve çalışmak istediğini, dava konusu oteli davacılardan …’in işleteceğini, diğer davacıların da bu duruma muvafakat ettiklerini belirterek tahliye isteminde bulunmuşlardır. Mahkemece, davacı …’in elektrik dükkanı bulunduğu ancak bir kaç yıl önce kapatıp emekliye ayrıldığı, diğer davacıların da iş yerleri bulunup çalıştıkları, ayrıca davacılara miras kalan bir çok gayrimenkul bulunduğu, gelinen süreçte otel açıp işletmek gibi büyük masraf, emek, zaman ve yetenek gerektiren bir işin altına girmenin hayatın olağan akışında beklenemeyeceği bu bağlamda davacıların iş yeri ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olmadığı gerekçesiyle tahliye davasının reddine karar verilmiş ise de; davacı tanıkları davacı …’in daha önce elektrikçi dükkanı olduğunu, dükkanı tasfiye ederek emekli olduğunu, şu anda kendi iş yerini çalıştırmak istediğini, davacı …’in otel işletebilecek bilgi ve yetkiye sahip olduğunu, emekli maaşı dışında başka bir geliri olmadığını, daha öncede kardeşleri ile otel işlettiğini bildirmişler, davacının ihtiyacının samimi olduğunu doğrulamışlardır. Bu durumda mahkemece, kiralananın tahliyesine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçeyle ihtiyaç iddiası samimi olmadığından davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
  Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle davacının temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 30/05/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir