Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlama

Sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlama

ÖZET: Katılan adına kredi kartı sözleşmesi imzalayıp bankadan temin ettiği kredi kartıyla sanık … aracılığıyla sanık …’nin çalıştığı kuyumcuda harcama yapmak suretiyle yarar sağladığı iddia ve kabul olunan olayda;sanıklar …, …, … ve …’nin eylemlerinin TCK.nın 245/2 ve 245/3. maddesindeki iki ayrı suçu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hükümler kurulması;

Yargıtay 8. Ceza Dairesi

2019/26264 E. , 2020/12378 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:
I-Sanıklar …, …, …, … ve … hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tüm sanıklar hakkında sanık …’in katılan …’a ait sahte kimlikle …’tan aldığı kredi kartını aynı kuyumcuda kullanması eylemleri nedeniyle dolandırıcılık suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde:
a- 5237 sayılı TCK.nın 220. maddesinde tanımlanan “örgütün” varlığının kabul edilebilmesi için hiyerarşik ilişki içinde olan en az üç kişiden teşekkül etmesi, örgütün yapısının sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması, suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme ile işbirliği, eylemli paylaşım anlayışı ve disiplinli biçimde hareket edip amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunulup, niteliği itibariyle “devamlılık” göstermesi gerekir.
Somut olayda ise; örgüt oluşturmak için yeterli kişi bulunmakla beraber, aralarında gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişki ile işbölümü ve suç işleme iradesinde devamlılık olduğuna dair her türlü kuşkudan uzak somut delil saptanamadığından, sanıklar …, …, …, … ve …’in suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi,
b- Başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eyleminin TCK.nın 245/2. maddesine; sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlanmasının ise TCK’nın 245/3.maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu cihetle, sanık … ile birlikte hareket eden sanık …’in,sanık … tarafından oluşturulan ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan katılan …’a ait kimlik bilgilerini içeren sahte nüfus cüzdanını kullanıp …’a müracaat ederek, katılan adına kredi kartı sözleşmesi imzalayıp bankadan temin ettiği kredi kartıyla sanık … aracılığıyla sanık …’nin çalıştığı kuyumcuda harcama yapmak suretiyle yarar sağladığı iddia ve kabul olunan olayda;sanıklar …, …, … ve …’nin eylemlerinin TCK.nın 245/2 ve 245/3. maddesindeki iki ayrı suçu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hükümler kurulması;
c-Dosya içeriğine göre diğer sanıklar …, …, …, … ve …’ın ise bu fiile katıldıklarına dair mahkumiyete yeterli ve her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden adı geçen sanıkların beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanıklar …, …, … …, … müdafileri ile sanık … ve müdafi, sanık … ve müdafi, sanık … ve müdafi, sanık … ve müdafinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi ve 326/son maddesi gereğince BOZULMASINA,
II-Sanıklar …, …, …, … hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve tüm sanıklar hakkında sanık …’in 27.03.2008 tarihinde …, …’ın …’a kredi kartı başvuruları ve sanık …’ın kendi kimliği ve sahte oluşturulan belgelerle adına 1.00 YTL’ lik limiti olan kredi kartı alıp bu kartla sanık …’nin çalıştığı kuyumcudan harcama yapmaları eylemleri nedeniyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde :
Başkasına ait banka veya kredi kartını kullanma suçu TCK.nın 245. maddesinde düzenlenmiş olup; TCK‘nın 245/1. maddesinde düzenlenen kredi kartını kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için başkasına ait kredi kartı kullanılarak menfaat sağlanması gerektiği,
TCK’nın 245/2. maddesindeki suçun oluşumu için failin sahte belgelerle başvurarak, başkası veya olmayan bir kimse adına bankaya kart düzenletmesi gerektiği,Ceza Genel Kurulu’nun 16.04.2019 gün ve 2015/8-960 Esas 2019/467 Karar sayılı ilamında da vurgulandığı üzere, TCK’nın 245. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun konusunu, sahte olarak üretilmiş banka veya kredi kartının oluşturduğu, bu nedenle sahteciliğin banka veya kredi kartında yapılmış olması gerektiği, kredi kartı sözleşmesinde sahtecilik yapılması eyleminin bu madde kapsamında değil, 5464 sayılı Kanun’un 37/2. maddesi kapsamında değerlendirileceği,
TCK’nın 245. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlama suçunun düzenlendiği, bu fıkranın uygulanabilmesi için, sahte kartın kullanılmış olması da gerekeceği cihetle bu madde de yazılı suçların tipiklik unsurlarının gerçekleşmemesi nedeniyle oluşmadıkları gözetilerek yapılan incelemede ;
a-Sanık …’nın hazırladığı sahte çalışma belgeleriyle sanık …’i …Bankası’na ait şubeye götüren sanık …’in, diğer sanık …’a kredi kartı başvuru formuna yazması için … Otomotiv’e ait adres ve telefon bilgilerini ezberlettirerek 27.03.2008 tarihinde bankaya müracaat ettirdiği, sanık … ‘un kendi ismiyle ancak sahte bilgi ve belgelerle yaptığı müracaat sonrasında kredi kartı başvuru talebinin ilgili bankaca onaylanmadığı, sanıklar … ve … ‘ın sanık … aracılığıyla sanık …’ ın bankadan kredi kartı alabilmesini sağlamak amacıyla sahte çalışma belgeleri ve maaş bordroları düzenledikleri ve bunlarla … Şubesi’ne başvurdukları, kredi kartı başvuru talebinin ilgili bankaca onaylanmadığı iddia ve kabul olunan olayda; kredi kartı sözleşmelerinde sahtecilik yapılması ve söz konusu kartların üretilmemiş olması nedeniyle, bu eylemlerin ise 5464 sayılı Kanunun 37/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı ,
b-31.03.2008 tarihinde sanık …’ın kendi kimlik bilgileriyle kredi kartı almak için …’ya başvurduğu ancak başvuru formuna iş ve maaş bilgilerine ilişkin kısmı gerçeğe aykırı olarak doldurduğu ve adına oluşturulan kredi kartıyla …isimli kuyumcudan harcama yaptığı iddia ve kabul olunan olayda ise kendi kimliğiyle ancak içeriği itibariyle gerçeğe aykırı kredi kartı başvuru formu imzalayıp kendi ismiyle kredi kartı düzenletme ve kullanma eyleminin, oluşturulan kredi kartının başkasına ait kimlik bilgileriyle düzenlenmemesi nedeniyle TCK’nın 245/2 veya 245/3. maddeleri kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu haliyle 5464 sayılı Kanunun 37/2. maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı anlaşılmakla ;
Sanıklara yüklenen suçların yasa maddesinde öngörülen cezanın türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK.nın 66/1-e maddesinde belirlenen 8 yıllık olağan dava zamanaşımı süresinin, zamanaşımını kesen son işlem olan 27.12.2011 tarihli mahkumiyet kararından temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış,sanıklar …,…, …, …, … müdafileri ile sanık … ve müdafi, sanık … ve müdafi, sanık … ve müdafi, sanık … ve müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta anılan Yasanın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak karar verilmesi mümkün olduğundan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e ve CMK.nın 223/8. maddeleri gözetilerek DÜŞÜRÜLMESİNE, 03.06.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir