ÖZET;

✏️ 6098 sayılı TBK'nun 513. maddesi; “sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumanda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.

✏️ Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür” hükmünü amirdir.

✏️ Yukarıda da açıklandığı gibi, yalnız ölümden önce başlamış olmasına rağmen bitirilmemiş ve zorunlu olarak ölümden sonra da yapılması gereken işler meyanında vekalet görevinin devam edebileceği, ayrıca ölümden sonra da vekalet görevinin yerine getirilmesi için açıkça olur verilen işlerde vekalet görevinin devam edebileceği kuşkusuzdur.

✏️ Somut olayda, dava konusu 7 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri için davalı ... tarafından 03.12.2013 tarihinde internet üzerinden başvurularak, 05.12.2013 tarihine randevu verildiği, yine eksiğin tamamlanması yoluyla mirasbırakan ...... Alaş’ın ...... dairesine yaptığı başvuru istem belgelerinin getirtilmesi üzerine, ...... Müdürlüğünce gönderilen başvuru istem belgesinde ...... Alaş adına davalı ... Sarohan tarafından 06.12.2013 tarihinde ...... dairesine başvurulduğu ve işlemin 13.12.2013 tarihinde tamamlandığı, mirasbırakanın rahatsızlığı nedeni ile 09.12.2013 tarihinde ......... Fakültesi Onkoloji servisine yatışının yapıldığı görülmektedir.

✏️ Hâl böyle olunca; satış işlemine mirasbırakanın ölümünden önce başlanıldığı, rahatsızlığı nedeni ile işlemin yetişmeyerek mirasbırakanın ölümünden bir gün sonra 13.12.2013 tarihinde satış işleminin tamamlandığı, yapılan işlemin mirasbırakanın iradesine uygun olduğu gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir.

Karar İçeriği

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi         

2018/3746 E.  ,  2018/12691 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen …… iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekilleri ve davalı … tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-
Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı …… iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı, mirasbırakan babaları …… Alaş’ın ölümünden bir gün sonra davalı … Sarohan’ın mirabırakana vekaleten 7 nolu bağımsız bölümü diğer davalı …’ye satış göstermek suretiyle muvazaalı olarak devrettiğini ileri sürerek, …… kaydının iptali ile mirasçılar adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı … Sarohan, …… kayıt malikinin diğer davalı … olması nedeniyle kendisine husumet yöneltilemeyeceğini, taşınmazın mirasbırakanın borcu nedeniyle satıldığını, mirasbırakanın bu satış işlemi için bizzat …… dairesine başvurduğunu fakat işlemlerin uzadığını, rahatsızlığı ilerlediği için kendisine vekaletname verdiğini, mirasbırakanın iradesine uygun olarak satış işlemini yaptığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı …, mirasbırakan …… Alaş’ın kendisinden 20.000 TL borç aldığını, aldığı bu borcu üzerine 20.000 TL mirasbırakana nakit ödemek suretiyle taşınmazı satın aldığını, mirasbırakanın 03.12.2013 tarihinde satış işlemleri için …… dairesine bizzat başvurduğunu, işlemlerin uzaması nedeniyle bu satış işlemi için kızına vekaletname verdiğini, vekaletname gereğince yapılan satış işleminin yapıldığını, ……da devir işlemlerinin yapıldığı gün …… Alaş’ın öldüğünü bilmediğini, iyi niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, …… Alaş’ın 12.12.2013 tarihinde öldüğü, ölüm ile vekalet sözleşmesinin sona erdiği, vekaleten yapılan satış işleminin geçersiz olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.


Dosya içeriği ve toplanan delillerden; mirasbırakan …… Alaş’ın … ili sınırlarında bulunan taşınmazlarının satışı hususunda davalı kızı …… Sarohan’a 06.12.2013 tarihli vekaletname verdiği, mirasbırakanın 12.12.2013 tarihinde öldüğü, çekişme konusu 7 nolu bağımsız bölümün, anılan vekaletname kullanılarak 13.12.2013 tarihinde davalı …’ye satış yoluyla temlik edildiği, mirasbırakanın ölümüyle geriye mirasçıları olarak ilk eşinden olma davacı oğlu … ile ikinci eşi……’den olma çocukları …… ve davalı …’in kaldığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 6098 sayılı TBK’nun 513. maddesi; “sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumanda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır. Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür” hükmünü amirdir.
Yukarıda da açıklandığı gibi, yalnız ölümden önce başlamış olmasına rağmen bitirilmemiş ve zorunlu olarak ölümden sonra da yapılması gereken işler meyanında vekalet görevinin devam edebileceği, ayrıca ölümden sonra da vekalet görevinin yerine getirilmesi için açıkça olur verilen işlerde vekalet görevinin devam edebileceği kuşkusuzdur.
Somut olayda, dava konusu 7 nolu bağımsız bölümün satış işlemleri için davalı … tarafından 03.12.2013 tarihinde internet üzerinden başvurularak, 05.12.2013 tarihine randevu verildiği, yine eksiğin tamamlanması yoluyla mirasbırakan …… Alaş’ın …… dairesine yaptığı başvuru istem belgelerinin getirtilmesi üzerine, …… Müdürlüğünce gönderilen başvuru istem belgesinde …… Alaş adına davalı … Sarohan tarafından 06.12.2013 tarihinde …… dairesine başvurulduğu ve işlemin 13.12.2013 tarihinde tamamlandığı, mirasbırakanın rahatsızlığı nedeni ile 09.12.2013 tarihinde ……… Fakültesi Onkoloji servisine yatışının yapıldığı görülmektedir.
Hâl böyle olunca; satış işlemine mirasbırakanın ölümünden önce başlanıldığı, rahatsızlığı nedeni ile işlemin yetişmeyerek mirasbırakanın ölümünden bir gün sonra 13.12.2013 tarihinde satış işleminin tamamlandığı, yapılan işlemin mirasbırakanın iradesine uygun olduğu gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm tesisi isabetsizdir.
Davalı …’nin yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacı ve davalı … Sarohan’ın sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 24/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir