…………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 

Dosya No            : 2022/……… Es.

 

Borca İtiraz Eden: ……………….(TC:………………)

 

Vekili                 : Av. ……………….

       

Takip Alacaklısı  : …………………. A.Ş (…………….. V.D:…………………..)                                                     ………………………..                              

 

Vekilleri             : Av. ……………..- Av. ……………

                              Av. ………………

 

Konu                  : Müdürlüğünüzün 2022/…….. Esas numaralı takibine                                   itirazlarımız ile Takibin Durdurulması isteminden ibarettir.

 

Açıklamalar        :

 

Yukarıda esas numarası verilen takipten müvekkilimize gönderilen ödeme emrini ……………..tarihinde tebliğ almış bulunmaktayız. Yasal süresi içinde borca, takibe, faize ve ferilerine itiraz ediyoruz.

         Alacaklı tarafa icra takibine konu herhangi bir borcumuz mevcut değildir. Bu nedenle takibe, borca ve gerek takip tarihinden önce gerekse de takipten sonra işleyecek faize ve ferilerine de itiraz ediyoruz

         Ayrıntılı itiraz sebeplerini belirtme hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla iş bu itirazımızı yapma zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

Hukuki Nedenler : BK.,İİK.,HMK. ve sair ilgili mevzuat.

 

Netice Ve Talep  : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı takibe, borca ve gerek takip tarihinden önce işleyen gerekse de takip tarihinden sonra işleyecek faize ve ferilerine itirazımızın kabulü ile TAKİBİN DURDURULMASINA karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.14.04.2022

                                                           İtiraz Eden

                                                     …………..

                                                           Vekilleri

                                                     Av. …………………..

Bir Cevap Yazın