➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülebilir mi?

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

  • ÖZET;
  • ➡️ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun; Adli tatil süresi başlıklı 102. maddesi, “Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”
  • ➡️ Adli tatilde görülecek dava ve işler başlıklı 103. maddesi. “(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür…
  • ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.…
  • h) Kanunlarda İvedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.…
  • (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.”
  • ➡️ HMK’nın 104. maddesi, “(l) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” düzenlemelerini içermektedir.
  • ➡️ 7036 sayılı Kanun’un 7/5. maddesinde “Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
  • Söz konusu bükümlerden de anlaşılacağı üzere istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulan kararlar hakkında ivedilikle karara bağlanması hususu yasa gereği olup buna göre söz konusu kanun yollarına başvuru sürelerinin bu bağlamda temyiz başvuru süresinin adli tatile tabi olması ve sürenin adli tatil bitim tarihinden itibaren bir hafta uzaması söz konusu olmayacaktır.
  • ➡️ Eldeki davada(rücuan tazminat istemi) Mahkemece verilen karar, davalı vekiline 20.07.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, buna göre iki haftalık temyiz kanun yoluna başvuru süresi 03.08.2018 tarihinde sona ermesine rağmen davalı vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesinin 04.09.2018 tarihinde dosyaya sunulduğunun anlaşılması karşısında, Mahkemenin davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine…

Karar İçeriği

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi         

2021/309 E.  ,  2021/4953 K.


“İçtihat Metni”

Mahkemesi :İş Mahkemesi
No : 2017/17-2018/178

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak, kararında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne hükmedilmiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, mahkemece temyiz isteğinin ek karar ile süre yönünden reddedildiği, davalı vekilinin ek karara ilişkin temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun; Adli tatil süresi başlıklı 102. maddesi, “Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”
Adli tatilde görülecek dava ve işler başlıklı 103. maddesi. “(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür…
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.…
h) Kanunlarda İvedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.…
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.”
104. maddesi, “(l) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” düzenlemelerini içermektedir.
7036 sayılı Kanun’un 7/5. maddesinde “Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Söz konusu bükümlerden de anlaşılacağı üzere istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulan kararlar hakkında ivedilikle karara bağlanması hususu yasa gereği olup buna göre söz konusu kanun yollarına başvuru sürelerinin bu bağlamda temyiz başvuru süresinin adli tatile tabi olması ve sürenin adli tatil bitim tarihinden itibaren bir hafta uzaması söz konusu olmayacaktır.
Eldeki davada Mahkemece verilen karar, davalı vekiline 20.07.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, buna göre iki haftalık temyiz kanun yoluna başvuru süresi 03.08.2018 tarihinde sona ermesine rağmen davalı vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesinin 04.09.2018 tarihinde dosyaya sunulduğunun anlaşılması karşısında, Mahkemenin davalı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan “temyiz işleminin süreden reddine” ilişkin 05.09.2018 tarihli EK KARARININ ONANMASINA, 08.04.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir