➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülebilir mi?

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

  • ÖZET;
  • ➡️ 6100 sayılı HMK’nın 103. maddesinde adli tatilde görülecek dava ve işler sayılmış olup ortaklığın giderilmesi davaları adli tatilde görülecek davalar arasında sayılmamıştır. Bu yüzden ortaklığın giderilmesi davası adli tatile tabi olduğundan adli tatilde süreler işlemez.
  • ➡️ HMK’nın 104. maddesinde ise adli tatile tabi olan dava ve işlerde kanuni sürelerin bitmesi adli tatil zamanına rastlarsa, adli tatilin bittiği tarihten itibaren bu sürelerin bir hafta uzayacağı hükme bağlanmıştır.
  • Somut olay incelendiğinde; davalı … vekiline karar 26.07.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi 27.08.2018 tarihinde yani adli tatil zamanında verilmiştir. Bu nedenle temyiz talebi süresinde olup mahkemenin temyiz isteminin reddine dair 12.03.2019 tarihli ek kararın kaldırılmasına ve davalı … vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine geçilmesine karar vermek gerekmiştir.

Karar İçeriği

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi         

2019/1725 E.  ,  2021/3718 K.


“İçtihat Metni”

14. Hukuk Dairesi


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiDavacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 26/04/2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; temyiz başvurusunun süresinde olmadığından HUMK’nın 437-426/F maddelerine göre reddine dair verilen 12/03/2019 günlü ek kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
Davacı vekili, dava konusu …. Mahallesi 152 ada 197 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim, mümkün değilse satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.
Davalı … vekili, dava konusu taşınmaz üzerindeki kat irtifakının sonlandırılması ile ilgili davanın devam ettiğini, kesinleşmesinin beklenmesini, tapudaki yüzölçüm ve hisse hatalarının düzeltilmesini sonra taraflar arasında paylaştırılmasını savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu 152 ada 197 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı … vekili temyiz etmiştir. Davalı … vekilinin temyiz başvurusu süresinde olmadığından HMK 437-426/F maddelerine göre temyiz talebinin reddine ilişkin ek karar verilmiştir. Bu ek kararı davalı … vekili temyiz etmiştir.
1- 12.03.2019 tarihli ek kararın incelenmesinde;
6100 sayılı HMK’nın 103. maddesinde adli tatilde görülecek dava ve işler sayılmış olup ortaklığın giderilmesi davaları adli tatilde görülecek davalar arasında sayılmamıştır. HMK’nın 104. maddesinde ise adli tatile tabi olan dava ve işlerde kanuni sürelerin bitmesi adli tatil zamanına rastlarsa, adli tatilin bittiği tarihten itibaren bu sürelerin bir hafta uzayacağı hükme bağlanmıştır.
Somut olay incelendiğinde; davalı … vekiline karar 26.07.2018 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi 27.08.2018 tarihinde yani adli tatil zamanında verilmiştir. Bu nedenle temyiz talebi süresinde olup mahkemenin temyiz isteminin reddine dair 12.03.2019 tarihli ek kararın kaldırılmasına ve davalı … vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine geçilmesine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı … vekilinin hükmün esasına yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) No’lu bentte açıklanan nedenlerle mahkemenin 12.03.2019 tarihli 2013/352 Esas 2016/163 Karar sayılı ek kararının KALDIRILMASINA, (2) No’lu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, taşınmaz malın satış bedelinden payına düşecek paranın % 011,38 oranında hesaplanacak onama harcından peşin alınan 44,40 TL’nin mahsubu ile bakiyesinin temyiz edene yükletilmesine, 02.06.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi