➡️ Adli Tatilde Görülen Dava ve İşler-HMH 103. Madde

➡️ Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde görülebilir mi?

➡️ İcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar adli tatilde de görülebildiğinden temyiz süresi adli tatil içinde işlemeye devam eder.

➡️ İşverenin açtığı alacak davasının HMK’nun 103. maddesinde sayılan adli tatilde görülecek dava ve işlerden olmadığı…

➡️ Adli tatil süresi içerisinde yapılan tebliğ geçerli olup, tebliğin adli tatilde yapılması halinde süreler işlemez ve temyiz süresi adli tatilin bittiği günden itibaren başlar.

  • ➡️ Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesince “ ….davacı vekiline gerekçeli kararın 27/08/2020 tarihinde tebliğ edildiği, tebliğ tarihi adli tatile denk geldiğinden istinaf süresinin adli tatil bitiminden itibaren 1 hafta uzayacağı, 08/09/2020 tarihinin son başvuru tarihi olduğu, ancak davalı vekilinin istinaf dilekçesinin işbu süre geçtikten sonra 10/09/2020 tarihinde verdiği, istinaf başvuru harcı ile maktu karar harcının da bu tarihte yatırıldığı, gerekçeli karar evrakı tebliğinin usulüne uygun olduğu, ancak istinaf dilekçesinin süresinden sonra verildiği anlaşıldığından; HMK’nun 352/(1)-c ve 346. maddesi uyarınca, istinaf talebinin reddine” karar verilmiştir.
  • ➡️ Bilindiği üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun adli tatilin sürelere etkisine ilişkin 104. maddesi “Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” hükmünü düzenlemiştir.
  • ➡️Somut olayda, davacı vekiline 27.08.2020 tarihinde usulen tebligatın yapıldığı ve iki haftalık temyiz süresinin son gününün 10.09.2020 tarihine karşılık geldiği, temyiz süresinin son günü adli tatile rastlamadığından 10.09.2020 tarihli temyiz dilekçesinin süresinde olduğuda bir tereddüt bulunmamaktadır.
  • Hal böyle olunca; istinaf isteminin süresinde yapıldığı gözetilerek bir karar verilmesi gerekir

Karar İçeriği

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi         

2021/860 E.  ,  2021/4684 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, ilk derece mahkemesince davanın reddine ilişkin verilen kararın davacı vekilince istinafı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesince; gerekçeli karar evrakı tebliğinin usulüne uygun olduğu, ancak istinaf dilekçesinin süresinden sonra verildiği anlaşıldığından, HMK’nun 352/(1)-c ve 346. maddesi uyarınca, istinaf isteğinin reddine ilişkin olarak verilen karar, davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi; Tetkik Hakimi …’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu iptal ve tescil davası olup, mahkemece davanın reddine ilişkin verilen karar davacı vekiline 27.08.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacı vekilinin 10.09.2020 tarihli istinaf dilekçesi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesince “ ….davacı vekiline gerekçeli kararın 27/08/2020 tarihinde tebliğ edildiği, tebliğ tarihi adli tatile denk geldiğinden istinaf süresinin adli tatil bitiminden itibaren 1 hafta uzayacağı, 08/09/2020 tarihinin son başvuru tarihi olduğu, ancak davalı vekilinin istinaf dilekçesinin işbu süre geçtikten sonra 10/09/2020 tarihinde verdiği, istinaf başvuru harcı ile maktu karar harcının da bu tarihte yatırıldığı, gerekçeli karar evrakı tebliğinin usulüne uygun olduğu, ancak istinaf dilekçesinin süresinden sonra verildiği anlaşıldığından; HMK’nun 352/(1)-c ve 346. maddesi uyarınca, istinaf talebinin reddine” karar verilmiştir.
Bilindiği üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun adli tatilin sürelere etkisine ilişkin 104. maddesi “Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” hükmünü düzenlemiştir.
Somut olayda, davacı vekiline 27.08.2020 tarihinde usulen tebligatın yapıldığı ve iki haftalık temyiz süresinin son gününün 10.09.2020 tarihine karşılık geldiği, temyiz süresinin son günü adli tatile rastlamadığından 10.09.2020 tarihli temyiz dilekçesinin süresinde olduğuda bir tereddüt bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca; istinaf isteminin süresinde yapıldığı gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken kanunun açık hükmüne uygun olmayacak şekilde istinaf isteğinin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
Davacının yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371/1-a maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 07.01.2021 tarih ve 2020/1607 esas 2021/14 sayılı kararının BOZULMASINA, HMK’nın 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesine 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir