ÖZET;

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19 uncu maddesindeki “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.” şeklindeki kural geçerli nedenle yapılan fesihler için aranan bir kural olup, haklı fesih yönünden bu şart aranmaz.
  • Somut uyuşmazlıkta davalı feshin haklı nedenle yapıldığını savunmuştur. Diğer taraftan haklı feshe neden gösterilen usulsüz satın alma işlemi iddiası bakımından Mahkemenin 6 iş günlük hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle feshin geçersiz ve haksız olduğu kanaatine ulaşmış ise de; yine Dairemizin yerleşik uygulamasına göre hak düşürücü sürenin geçirilmesi feshin haklılığını ortadan kaldırmakla birlikte geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Açıklanan nedenle Mahkemece feshe konu edilen usulsüz satın alma iddiası üzerinde durulmalı, bu durumun varlığının ispatlandığının kabulü halinde feshin hak düşürücü sürede kullanılmamasının geçerliliğe etki etmediği gözetilerek sonuca gidilmelidir.
  • Bu durumda, Mahkemece davanın esası çözümlenmeden fesih nedeninin açık ve kesin gösterilmediği ve işverence 6 günlük hak düşürücü süreye uyulmadığı gerekçesiyle sonuca gidilmesi hatalıdır

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi        

 2016/29485 E.  ,  2017/17628 K.
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş sözleşmesini istifa ederek sonlandırdığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacıdan somut bir olay gösterilmeksizin, kanun maddesine atıfta bulunarak davacının iş akdinin feshedildiği, daha öncesinden aynı tarihli tutanak ile yöneticiyi ve çalışma arkadaşlarını tehdit eden ifadeler kullandığından bahisle yazılı savunması alınmış ise de, feshin usulüne uygun olarak yapıldığının kabulü mümkün olmadığı, davacıya tebliğ edilen fesih bildiriminde, fesih nedenin bildirilmediği, kanun maddesine atıfta bulunarak, davacının iş akdinin hangi eylem ve olaydan dolayı feshedildiği ve hangi konuda performansının düşük olduğunun belirtilmediği, ayrıca usulsüz satın alma gerçekleştirdiğine ilişkin olaydan itibaren de İş Kanunu’ nun 26. Maddesinde belirtilen 6 iş günü geçirildiği için buna dayalı olarak haklı nedenle feshin yapılamayacağı, 4857 sayılı Yasanın 19.maddesi hükümleri uyarınca, ileri sürülen fesih nedeni açık ve kesin olmadığından, usule uygun yapılmadığı, iş akdinin haklı ve geçerli nedenle feshedildiğinin davalı işverence ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi usulsüz satın alma gerçekleştirmesi, performans yetersizliği, yöneticisine e-mail ile alaycı ve iğneleyici cevaplar vermesi, işyerin çalışanlarını tehdit ve yüksek sesle konuşarak sataşması gerekçeleriyle haklı nedenle feshedilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 19 uncu maddesindeki “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.” şeklindeki kural geçerli nedenle yapılan fesihler için aranan bir kural olup, haklı fesih yönünden bu şart aranmaz.
Somut uyuşmazlıkta davalı feshin haklı nedenle yapıldığını savunmuştur. Diğer taraftan haklı feshe neden gösterilen usulsüz satın alma işlemi iddiası bakımından Mahkemenin 6 iş günlük hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle feshin geçersiz ve haksız olduğu kanaatine ulaşmış ise de; yine Dairemizin yerleşik uygulamasına göre hak düşürücü sürenin geçirilmesi feshin haklılığını ortadan kaldırmakla birlikte geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Açıklanan nedenle Mahkemece feshe konu edilen usulsüz satın alma iddiası üzerinde durulmalı, bu durumun varlığının ispatlandığının kabulü halinde feshin hak düşürücü sürede kullanılmamasının geçerliliğe etki etmediği gözetilerek sonuca gidilmelidir.
Bu durumda, Mahkemece davanın esası çözümlenmeden fesih nedeninin açık ve kesin gösterilmediği ve işverence 6 günlük hak düşürücü süreye uyulmadığı gerekçesiyle sonuca gidilmesi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 07.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir Cevap Yazın