Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İşçi Alacakları Davası Dilekçe Örneği-Asıl İşveren ve Alt İşveren

İşçi Alacakları Davası Dilekçe Örneği-Asıl İşveren ve Alt İşveren

  • 4857 sayılı İş Kanunu md. 2’ ye göre işçi alacaklarından alt işveren ile birlikte üst işveren müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

…………………… NÖBETÇİ  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

Davacı                 : …………………..(TC:………………)  

 

Vekili                  : Av. ……………..

                              (Adres antette)

 

Davalılar              : 1- Sağlık Bakanlığı

                              Adr: …………….

                             2-………………… Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

                              (V.D. No:……….)

                               Adr:……………

    

 Dava Konusu       : 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre tazminat ve alacak hesabı yaptırılarak 500,00-TL kıdem tazminatı, 500,00-TL ihbar tazminatı, 200,00-TL fazla çalışma ücreti, 100,00-TL genel tatil alacağı, 100,00-TL yıllık ücretli izin alacağı, 100,00-TL hafta tatili çalışma ücreti ki toplam 1.500,00-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili isteminden ibarettir.

 

Harca Esas Değer : 1.500,00-TL.

 

AÇIKLAMALAR     :

     1-Müvekkil davacı, davalı Sağlık Bakanlığı ……………….. Hastanesi’ nde  ....

tarihinden davalı tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiği 16.07.2010 tarihine kadar aralıksız olarak çalışmıştır. Davacıya  ait SSK sicil no.su : …………………. dir. (Müvekkile ait SGK sicil Dosyası, İşyeri Özlük Dosyası, Tanık Anlatımları)

 

     2-Müvekkil davacı, davalı Sağlık Bakanlığı …………….. İlçe Hastanesi bünyesinde çalışmıştır. Asıl iş sahibi ve üst işveren davalı Sağlık Bakanlığı olup, davacının sigorta kayıtları ise alt işveren konumundaki Prestij Bilgisayar Sistemleri Tıbbi Malzeme Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden gösterilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu md. 2’ ye göre işçi alacaklarından alt işveren ile birlikte üst işveren müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

 

     3-Müvekkilin iş akdi, 16.07.2010 tarihinde alt işveren davalı firma tarafından haksız ve kötü niyetli olarak, ihbar öneli tanınmaksızın feshedilmiştir. Davalı asıl işveren Sağlık Bakanlığı …………. İlçe Hastanesi  Baştabibi Dr. …………. ın kişisel ilişkilerindeki sorunları ve keyfi uygulamaları ile davalı alt işverene ……… tarihli ve …………… Sayılı dilekçe ile müvekkil hakkında aslı olmayan ve ‘‘…hastanenin isminin şaibeye karışmasına sebep olduğundan acilen hastanemizdeki görevine son verilerek yerine yeni bir personel görevlendirilmesini…’’ içerikli yazı yazmıştır. Söz konusu yazı ve buna dayalı olarak alt işverenin müvekkile yazmış olduğu yazılar Sayın Mahkemeye ekte sunulmuştur.(Ek-1)Söz konusu belgedeki yer alan ifadelerin ne anlama geldiği ve neden yazıldığı müvekkil tarafından anlaşılamamıştır. (Tanık Anlatımları)

 

     4- Davalı asıl işveren Sağlık Bakanlığı ……………… İlçe Hastanesi  Baştabibi Dr. …………….. ın kişisel sorunlarından dolayı yaptığı başvuruyu gerekçe gösteren alt işveren ….

….. Malzeme Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, müvekkilin iş aktini ………………..21. Noterliği 020489 yevmiye numaralı ve ……… tarihli ihtarnamesi ile haksız olarak feshetmiştir. Söz konusu fesih, haksız fesihtir. (Ek-2)

 

     5-Müvekkil işini çok iyi yapan ve işyerindeki mesai arkadaşları tarafından da takdir edilen, sevilen ve saygı gören biridir. Hatta müvekkilin işine son verileceğini duyan mesai arkadaşları doktorlar, diş hekimleri, hemşireler ve hastane çalışanlarından oluşan otuz beş kişilik bir grup aralarında imza toplayarak müvekkilin işten çıkarılmaması için hastane yönetimine başvurmuşlardır. Toplanan imzalara ilişkin dökümanın aslı Sayın Mahkemeye ek olarak sunulmuştur(Ek-3)(Tanık Anlatımları)

 

     6-Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda  kazancı asgari ücret olarak gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır.(Meslek Odalarından Ücret Araştırması, Tanıklar Anlatımları)

 

     7-Müvekkil, davalı Sağlık Bakanlığı ………. İlçe Hastanesi bünyesinde alt işveren konumundaki …..

Sistemleri Tıbbi Malzeme Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ya bağlı olarak bilgi işlem personeli olarak çalışmıştır. Yaptığı işin teknolojik uzmanlık gerektirmesi ve davalı hastanede bu yönde çalışan tek personel olması nedeniyle sürekli fazla mesai  yapmıştır. Bu şartlar altında çalışan müvekkilimin fazla mesai alacağı hakkı bulunduğu aşikardır. (Tanık Anlatımları ve Yargıtay İçtihatları)

 

     8-Yine müvekkil, işin mahiyeti gereği hafta tatillerini de çalışarak geçirmiş, genel tatillerde ve ulusal bayramlarda çalışmak zorunda kalmıştır. Müvekkil çalıştığı süre içerisinde yıllık ücretli izin hakkını da kullanmamıştır. (Tanık Anlatımları ve Yargıtay İçtihatları)

 

      9- Haksız fesihle işine son verilen ve kanunlardan doğan hiçbir hak, tazminat ve alacağı da ödenmeyen müvekkilin ……. tarihli şikayet dilekçesini inceleyen TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ……………… Bölge Müdürlüğü …….. tarihli inceleme raporu ile müvekkilin iş aktinin haksız bir şekilde feshedildiğini tespit etmiştir.(Ek-4)

 

     10-İş akdi haksız olarak feshedilen müvekkilin, kıdem ve ihbar tazminatı hakları bugüne kadar ödenmediği gibi, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin alacağı da bugüne kadar davalı asıl işveren ve alt işveren tarafından ödenmemiş, 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre müvekkilin;   Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti, Ücret Alacağı, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin alacak tutarı belirlenerek hüküm altına alınması için iş bu dava açılmıştır.

 

Kanıtlar               :

1- Asıl işveren tarafından alt işverene yazılan yazısı ve alt işverenin müvekkile gönderdiği yazı(Ek-1)

2- Alt işverenin …….

tarihli ihtarnamesi(Ek-2)

3- Müvekkilin çalışma arkadaşlarının imza topladıkları döküman(Ek-3)

4- TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ……… Bölge Müdürlüğü …….. tarihli inceleme raporu(Ek-4)

5- Müvekkile ait SGK sicil dosyası,

6- İşyeri özlük dosyası ve işyeri kayıtları,

7- Meslek odalarından ücret araştırması,

8- Bilirkişi incelemesi

9- İsticvap

10-Yemin ve her türlü yasal ve takdiri delil.

TANIKLARIMIZ                   

a)

T.C.Kimlik No:

Adres:

b)

T.C.Kimlik No:

Adres:

c)

T.C.Kimlik No:

Adres:

 

İstem Sonucu       :Yukarıda belirttiğimiz hususlar gözönüne alınarak Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası Md. 107 uyarınca, toplanacak delillere göre tazminat hesabı yaptırılarak şimdilik 500,00-TL kıdem tazminatı, 500,00-TL ihbar tazminatı, 200,00-TL fazla çalışma ücreti, 100,00-TL genel tatil alacağı, 100,00-TL yıllık ücretli izin alacağı, 100,00-TL hafta tatili çalışma ücreti ki toplam 1.500,00-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin  davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.07.2021

 

Ekler:                                                                                       Davacı

1- Asıl işveren tarafından alt işverene yazılan yazısı                                  ……………..

ve alt işverenin müvekkile gönderdiği yazı(Ek-1)                                                                          Vekili                                                                                                                   

2- Alt işverenin ……. tarihli ihtarnamesi(Ek-2)                                                  Av. ……….      

3- Müvekkilin çalışma arkadaşlarının imza topladıkları döküman(Ek-3)

4- TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

….. Bölge Müdürlüğü ….. tarihli inceleme raporu(Ek-4)

5- Davalılar için iki adet dilekçe fazlası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir