Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Eski hâle getirme, işlemin süresinde yapılamamasına sebep olan engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir

Eski hâle getirme, işlemin süresinde yapılamamasına sebep olan engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir

  • ÖZET:
  • Hukuk Muhakemeleri Kanununun 95. maddesi; “Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hâle getirme talebinde bulunabilir.
  • Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hâle getirme dışında, başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hâle getirme talebinde bulunulamaz.” hükmünü
  • Hukuk Muhakemeleri Kanununun 96/1. maddesi ise; “Eski hâle getirme, işlemin süresinde yapılamamasına sebep olan engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir.” düzenlemesini içermektedir. Sıralanan yasal düzenlemeler, eski hale getirme isteminde bulunabilmek; sürenin arzu ve ihtiyar dışında kaçırılmış olması; yeniden süre elde edebilmek için kanun yollarına başvurmanın olanaksız bulunması; eski hale getirme talebinin HMK 96. maddesinde öngörülen sürede dile getirilmesi koşullarına bağlamıştır.

Karar İçeriği

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi         

2021/6328 E.  ,  2021/14243 K.

“İçtihat Metni”


Mahkemesi : … Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi

Dava, eşinden dolayı ölüm aylığı alan davacının, babasından dolayı ölüm aylığı alabileceğinin tespiti istemine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesince, davanın reddine dair verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine …. Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesince esastan redde dair hüküm tesis edilmiştir.
… Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesince verilen kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Davacı vekilinin eski hale getirme talepli temyiz dilekçesi yönünden yapılan incelemede;
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 95. maddesi; “Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hâle getirme talebinde bulunabilir.
Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hâle getirme dışında, başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hâle getirme talebinde bulunulamaz.” hükmünü 96/1. maddesi ise; “Eski hâle getirme, işlemin süresinde yapılamamasına sebep olan engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde talep edilmelidir.” düzenlemesini içermektedir. Sıralanan yasal düzenlemeler, eski hale getirme isteminde bulunabilmek; sürenin arzu ve ihtiyar dışında kaçırılmış olması; yeniden süre elde edebilmek için kanun yollarına başvurmanın olanaksız bulunması; eski hale getirme talebinin HMK 96. maddesinde öngörülen sürede dile getirilmesi koşullarına bağlamıştır.
Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinde, 15.11.2020 tarihinde davacı vekiline, Bölge Adliye Mahkemesi kararının tebliğ edildiği; davacı vekilinin iş bu karara karşı 29.03.2021 tarihinde temyiz talebinde bulunduğu; eski hale getirme talepli temyiz dilekçesi içeriğinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararının, dosya kapsamında duruşmalara girmesi için yetkili kılınan avukata tebliğ edildiğinden bahisle, haberlerinin olmadığını, kendilerine tebligat yapılmadığını, taleplerinin olmamasına karşın, yetki belgesi sunulu avukatın uyap kaydının yapıldığının ifade edildiği, 13.12.2019 tarihli yetki belgesi ile müvekkilince verilen bütün yetkileri kullanmak üzere vekaletname yerine geçmek üzere Av. …’na yetki verildiği anlaşılmakla, davacı vekilince, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı, süresi geçtikten sonra temyiz yoluna başvurulduğu saptanmıştır. Birden çok vekille takip edilen davalarda tebligatın vekillerin birine yapılması yeterli olmakla, bu meyanda tebligatın, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca yetki belgesi verilen avukata yapılmasında bir usulsüzlük bulunmadığı gibi, davacı vekilince ileri sürülen sebeplerin, HMK’un 95. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmadığı anlaşıldığından, davacı yanın eski hale getirme talebi yerinde görülmemiş, temyiz müddeti aşıldığından temyiz dilekçesinin de süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle eski hale getirme isteğinin ve temyiz talebinin REDDİNE, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 15/11/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir