Gündem
Anasayfa » AVUKAT » Hak kazanmış olduğu ücretin kendisine ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple vekillikten istifa eden avukata ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

Hak kazanmış olduğu ücretin kendisine ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple vekillikten istifa eden avukata ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

  • ÖZET:
  • Ücret sözleşmesine dayanak Kemer Kadastro Mahkemesi’nin 1995/140 E sayılı dava dosyasının davacı avukat tarafından takip edilerek sonuçlandırıldığı, ücret sözleşmesinde kararlaştırılan vadede davacıya ücretinin ödenmediği hususları dikkate alındığında davacı avukatın sırf bu dosyaya (Kemer Kadastro Mahkemesi’nin 1995/140 E) mahsus olmak üzere vekaletten istifasının haklı olduğunun kabulü gerekmektedir.
  • O halde mahkemece davacı avukatın haklı istifanın sonucu olarak Kemer Kadastro Mahkemesi’nin 1995/140 E sayılı dosyası yönünden ücrete hak kazandığı dikkate alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Karar İçeriği

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi         

2020/3209 E.  ,  2020/4655 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı davalı … (vasi …) avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davacı vekili avukat … ile temyiz eden davalı … (vasi …) vekili avukat … ile diğer davalı … ve diğerleri vekili avukat …, diğer davalılar … ve … ve … vekili avukat … geldiler. Hazır bulunanların huzurunda duruşmaya başlanılmış ve tarafların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

YA R G I T A Y K A R A R I

Davacı, borçlu … ile 01.07.2003 tanzim tarihli Avukatlık Ücret Sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmeye göre Kemer Kadastro Mahkemesinin 1995/140 E sayılı dosyasının takibi karşılığında borçlu tarafından 500.000 USD ve KDV’nin 10.12.2006 tarihinde nakden ve defaten avukatlık ücreti olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığını, Kemer Kadastro Mahkemesi’nin 1995/140 E sayılı dosyasının takibini büyük bir özen ve titizlikle yerine getirdiğini, 2000 yılından 2010 yılına kadar tam on yıl süre ile bahsi geçen davayı kesintisiz olarak takip ettiğini ve kararın kesinleşip infaz edilmesini takiben de bu dava ile ilgili vekillik görevini başarı ile tamamladığını, sözleşme ile kararlaştırılan vekalet ücretinin ödenmemesi üzerine borçlu aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalı borçlu tarafından takibe itiraz edildiğini, borçlu itirazının haksız ve kötü niyetli olduğunu ileri sürerek; borçlunun icra takibine itirazının iptaline, takibin devamına, asıl alacağın %40’ı oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine 13. Hukuk Dairesi’nin 2.11.2015 tarihli 2014/41024 E 2015/31649 K sayılı ilamı ile Avukatlık Kanunu hükümlerine göre, davacının vekaletten istifasının haklı olup olmadığı ve dolayısıyla ücrete hak kazanıp kazanamadığı konusundaki çelişki giderilecek şekilde yeniden karar verilmesi gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece uyulan bozma ilamı sonrasında davanın reddinekarar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı mirasçı … tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı …’ın temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, davacı 1.7.2003 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi gereğince, Kemer Kadastro Mahkemesinin 1995/140 Esas sayılı dava dosyası nedeniyle sözleşmede öngörülen ücretin tahsili amacıyla başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davacı ile davalıların murisi … arasında Kemer Kadastro Mahkemesinin 1995/140 Esas sayılı dava dosyasının takibi için 1.7.2003 tarihli ücret sözleşmesinin yapıldığı, ancak davacının Kemer Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/5 E sayılı dosyasına şamil olmak üzere avukatlık ücretinin ödenmediğini ileri sürerek vekaletten istifa ettiği, oysa bu dosyaya ilişkin taraflar arasında bir ücret sözleşmesinin bulunmadığı hususları dikkate alındığında davacının istifasının haksız olduğu gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Somut olayın özelliği ve dosya kapsamından ücret sözleşmesine dayanak Kemer Kadastro Mahkemesi’nin 1995/140 E sayılı dava dosyasının davacı avukat tarafından takip edilerek sonuçlandırıldığı, ücret sözleşmesinde kararlaştırılan vadede davacıya ücretinin ödenmediği hususları dikkate alındığında davacı avukatın sırf bu dosyaya (Kemer Kadastro Mahkemesi’nin 1995/140 E) mahsus olmak üzere vekaletten istifasının haklı olduğunun kabulü gerekmektedir. O halde mahkemece davacı avukatın haklı istifanın sonucu olarak Kemer Kadastro Mahkemesi’nin 1995/140 E sayılı dosyası yönünden ücrete hak kazandığı dikkate alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı …’ın temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 2.540 TL Yargıtay duruşması vekalet ücretinin davalı …’dan alınıp davacı tarafa verilmesine,
peşin alınan 44,40 TL harcın davacıya iadesine, aşağıda dökümü yazılı 10,00 TL kalan harcın davalı …’dan alınmasına, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/09/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir